Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Риск и възвръщаемост


РИСК И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

1. Връзката между риск и възвръщаемост

При дисконтирането на паричните потоци съществено е значението на дисконтовия процент. В него е отразена степента на риска.

В разнообразната стопанска дейност винаги е налице риск. Той оказва влияние върху цената на капитала и нормата на възвръщаемост. Рискът и нормата на възвръщаемост са взаимно свързани. При висок риск се изисква и по-висока норма на възвръщаемост и цена на капитала. При ниска цена на капитала може да се инвестира в проекти с дълъг икономически живот. И обратното ­ при висока цена на капитала е правилно да се инвестира в активи с къс икономически живот.

Рискът представлява вероятност да възникнат загуби или да се недополучат доходи в сравнение с прогнозиран вариант. Има много видови риск (производствен, финансов, валутен, кредитен, инвестиционен, екологичен, политически и др.). В случая ние ще разгледаме риска във финансовите активи.

Рискът е свързан с вероятността за реализиране на доходи, благодарение на владението на финансови активи. Най­малък риск имат държавните ценни книжа. Варирането на дохода от тези ценни книги при стабилна икономика е почти равно на нула. Докато доходите от обикновените акции на всяко дружество са значително рискови и доходите от тях непрекъснато варират.

Доходите от акции се състоят от два компонента ­ дивиденти и стойност на акцията  капиталова печалба. Отношението на дохода (дивидента) и капиталовата печалба към първоначалната стойност на актива се нарича доходност или норма на печалбата. Доходът е абсолютен показател, а доходността е относителен. Първият показател (доходът) дава

Пример: Преди една година Иванов е закупил акции за 5 млн. лв. В момента текущата пазарна цена на акциите е 5,6 млн. лв. За годината е получил 400 хил. лв. дивиденти.

­сумарният доход е равен на 1 млн. лв. (0,4 млн. лв. + 0,6 млн. лв.);

­доходността е равна на 20% [(1:5) . 100].

При покупко-продажбата на акции винаги има риск. Финансовите мeниджъри искат да знаят каква е степента на риска. Различните мениджъри имат различна склонност към риска. Едни са склонни да поемат по-голям риск, други  по­малък. Но същественото е това, че между риска и доходността има определена зависимост по-високият риск изисква по-висока доходност (норма на печалбата, норма на възвръщаемостта). Изменението на риска и доходността е еднопосочно и почти правопропорционално.


Материала е изпратен от: Sherif Sherifov Gyundzhiev
Изтегли материала