stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-05 10:25:21 [path_image] => /ufiles/2/148/153812/risk-i-vyzvryshtaemost-3.png [article_excerpt] => РИСК И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ 1. Връзката между риск и възвръщаемост При дисконтирането на паричните потоци съществено е значението на дисконтовия процент. В него е отразена степента на риска. В разнообразната стопанска дейност винаги е налице риск. Той оказва влияние върху цената на капитала и нормата на въ [meta_keywords] => риск,възвръщаемост,връзката,между,риск,възвръщаемост,при,дисконтирането,паричните,потоци [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153812 [title] => Риск и възвръщаемост [article_page] => 3 [article_html] =>

­очакваната реализация на показателя, който може да се вземе като средна аритметична величина, или като очаквана стойност на показателя;

Pi ­вероятността за достигане на показателя.

Дисперсията, която се нарича още разсейване, вариране, девиация, представлява сумата от квадратите на разликата между дохода или доходността и очакваните показатели (доход, доходност) или средно аритметичната им стойност претеглени по вероятностите за достигане на показателя (доход, доходност).

Нека да си послужим с пример за определяне на вероятната цена на акция, предложена за продажба след една година чрез използване на дисперсията (Вж. табл. IV­1).

Таблица IV­1

Очаквана стойност на една акция и изчисляване на риска

Данните в таблицата показват, че рискът се оценява от варирането на дохода или доходността. В случая е показано варирането на продажната цена на една обикновена акция. Дисперсията е показана със сумата на квадрата на разликите между възможните цени на обикновените акции и очакваната им стойност. Тази стойност възлиза на 1146. Това е най-вероятната цена, по която инвеститорът може да продаде акцията.

Средно квадратично (стандартно) отклонение (σ). То показва средно вариранията около средно аритметичната величина, или очакваната стойност на съответния показател (доход, доходност, цена). Изчислява се по формулата:

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 17 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153812/risk-i-vyzvryshtaemost-3-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153812/risk-i-vyzvryshtaemost-3-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Sherif Sherifov Gyundzhiev [user_id] => 23686 )