stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-24 05:45:32 [path_image] => /ufiles/2/147/152993/schetovoden-analiz-na-trudovite-razhodi-2.png [article_excerpt] => Счетоводен анализ на трудовите разходи 1. Цел и задачи на счетоводния анализ на трудовите разходи Организацията и отчитането на труда има важно икономическо и социално значение в условията на пазарната икономиката. За целите на вътрешнофирменото счетоводоство по отношение на трудовите разходи може д [meta_keywords] => счетоводен,анализ,трудовите,разходи,цел,задачи,счетоводния,анализ,трудовите,разходи [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 152993 [title] => Счетоводен анализ на трудовите разходи [article_page] => 1 [article_html] =>

Счетоводен анализ на трудовите разходи


1. Цел и задачи на счетоводния анализ на трудовите разходи

Организацията и отчитането на труда има важно икономическо и социално значение в условията на пазарната икономиката. За целите на вътрешнофирменото счетоводоство по отношение на трудовите разходи може да се разграничат две сфери:

- съставяне на ведомост за работната заплата (payroii accounting);

- отчитане и разпределение по направления и центрове на отговорност на трудови разходи (labour cost accounting).


В зависимост от своя характер, трудовите разходи по производството могат да се класифицират в няколко групи: преки трудови разходи, които се начисляват в себестойността на продукциите и услугите; непреки трудови разходи, които се отчитат като общопроизводствени разходи; разходи, свързани с престои; извънреден труд.

От гледна точка, престоите се категоризират в две групи: отстраними и неизбежни. Отстранимите престои са свързани с неточности при планирането и състовянето на графици. Разходите за тях не следва да се включват в себестойността на продукцията, а трябва да се третират като разходи за периода. Престои, които не могат да бъдат избегнати, възникват при обичайните условия на работа и се разглеждат като част от себестойността на продукцията.

По различен начин могат да се начисляват и разходите за извънреден труд. При тяхното отчитане също се съблюдава принципа за неопределимост. Тези от тях, които биха могли да се избегнат, се считат за разход за периода. Само онези разходи за извънреден труд, които са свързани с обективни причини, като производство на по-голямо количество от заплануваното, се включват в себестойността на произвежданата продукция. Допълнителното работно време, изразходвано за непосредственото производство на продукцията, се определя по разценка. Само доплащанията за извънреден труд се считат за "излишен" разход и се третират като разходи за периода.


2. Ефективност и текучество на работната сила

Целта на управленското счетоводство е не само регистрирането на трудовите разходи и тяхното отнасяне по принадлежност, но и анализа на използването на трудовите ресурси. В тази връзка се следят два показателя:

• коефициент на заетост (utilization ratio), като отношение на производителното време към общото работно време;


Пример: Седмичният график на Ив. Иванов включва:Операции

Човекочасове

Производствено време

30

Технологично изчакване

2

Контрол на материали

3

Друго непроизводствено време

5

Всичко:

40


Коефициентът на заетост се определя като отношение на производствените човекочасове към общите човекочасове за даден период. По данните на разглеждания пример този показател е 75% (30 ч/ч х 100) : 40 ч/ч.

Ив. Иванов произвежда детайл „Х”. Нормативният разход на труд за единица изделие е 8 ч/ч.

Заплащането се извършва по следната разценка за час:Характер на труда

Разценка (лв./час)

Работно време през седмицата

2

Извънреден труд през седмицата

3

Извънреден труд в почивни дни

3,5

Извънреден труд при официални празници

4


Данните от седмичния отчет за изработката на Ив. Иванов са следните:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/147/152993/schetovoden-analiz-na-trudovite-razhodi-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/152993/schetovoden-analiz-na-trudovite-razhodi-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Михаела [user_id] => 19121 )