Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводен баланс


Счетоводен баланс

3.1. Логическа същност на счетоводния баланс като елемент на счетоводния метод.

3.2. Счетоводният баланс като система от специални показатели за състоянието на отделното предприятие

3.3. Строеж, съдържание и структура на счетоводния баланс като система от данни. Основни балансови връзки и зависимости.

3.4. Форма на счетоводния баланс. Типове балансови схеми. Принципи на тяхното изграждане. Видове счетоводни баланси.

3.5. Балансови статии (балансови пера или позиции), видове.

3.6. Счетоводният баланс и кръгооборотът на капитала на предприятието, т.е. балансови изменения под влияние на стопанските операции.3.1. Логическа, познавателна същност на счетоводния баланс като елемент на счетоводния метод

Вече е обяснено, че всеки елемент на счетоводния метод е поставен в действие чрез методите на познанието.

Понятието счетоводен баланс представлява една принципна закономерност на една двойнствена, двойна връзка на активното и пасивното проявление на капитала, т.е. на връзката на икономическото съдържание и организационно-финансовата същност на предприятието. Следователно имаме в предвид именно това двустранно третиране на капитала, когато говорим за логическата същност на счетоводния баланс. Двете страни на капитала са различни, изискват се взаимно, но са противоположни и взаимно се отричат.

Пример: Задължението за изискуемост е в противоречие с функционалната необходимост да извлечем ползата от активите.

Следователно показателите са в единство и противоположност, следователно тук се прилага балансовото равенство между величините, които отделно взети са равни на капитала.

Счетоводният баланс се различава от балансовото обобщение на величини, които са различни, които се предполагат и от съпоставянето на които се търси балансово неравенство, пр. търговския баланс между вноса и износа. При прилагането на счетоводния балансов метод се използва и съответен научен инструментариум от специфични понятия, показатели, както и описания на връзки и вътрешни закономерности в балансовата система.

Основни балансови понятия, с които става описанието на закономерностите са:

Актив

Сума на актива

Пасив

Сума на пасива

Балансови статии (пера)

Групи на актива

Групи на пасива

Активът е показател за конкретния състав на ресурсите на дадена икономическа единица. С него се изразяват отделните видове ресурси, които са резултат от минали събития и от които се очаква бъдеща икономическа изгода. С понятието актив може да се изрази всеки отделен ресурс, а при изграждане на баланс като система от данни и показатели с понятието актив се назовава онази част от системата, в която са обобщени всички активи.

NB! Не всеки ресурс е актив, а само този, от който има икономическа изгода.

Сумата на актива е показател за общия размер на ресурсите по възприет вид оценка, т.е. изразен в паричен измерител (според конкретните му форми на въплъщение)

Пасивът се използва:

  • В широк смисъл на думата, за да изразява източниците на капитала, респективно на ресурси, придобити като собствен капитал и придобит капитал, т.е. дава израз на финансово-организационните отношения, възникнали във връзка с придобиване на ресурсите. Това означава, че ако се създаде счетоводен баланс като система от данни и показатели, втората страна на балансовата система се назовава с понятието пасив.

  • В тесен смисъл понятието изразява финансово-организационни отношения на задължения към конкретен източник на капитал - кредитор или инвеститор и др., т.е. пасивът е резултат от минало събитие и изисква изтичането на икономическа изгода, респективно на активи, за да бъде погасено.


Материала е изпратен от: Сашо Вичев
Изтегли материала