Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводен баланс


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС


4.1 Същност, строеж, форми и значение на счетоводния баланс


Една от най-важните задачи на счетоводството е изследването и информационното отразяване на имущественото и финансовото състояние на отделното предприятие и осигуряването на систематизирана информация за състоянието на неговите активи, пасиви и собствен капитал.

Активите, пасивите и собственият капитал са отделните елементи на имущественото и финансовото състояние на предприятието. Между тях има обективни връзки и точно определени зависимости.

Активите (А) са различни форми на въплъщение и съществуване на имуществото. Пависивите (П) и Собствения капитал (СК), които заедно образуват Капитала (К), като стойностен израз на имуществото на предприятието, са финансови източници на неговите активи, израз на правния произход на притежаваното имущество.

При положение, че предприятието няма никакви финансови задължения, общата стойност на всички активи е равна на собствения капитал, формиран от вложенията на собственика, съдружниците или акционерите, от създадените в хода на дейността резерви и от натрупаните печалби, но намален с евентуалните загуби. Тази зависимост между активите и собствения капитал може да бъде представена чрез равенството:

Активи = Собствен капитал, или съкратено А = СК

При наличието на задължения (пасиви, привлечен капитал) част от стойността на активите се образува от привлечените или временно задържаните в предприятието чужди средства: получени заеми; доставени, но неплатени стоки, материали, машини и пр.; начислени, но неизплатени заплати, данъци и др. В тези случаи общата стойност на всички активи е равна на сумата на собствения капитал и пасивите, което може да се изрази и представи чрез равенството:

Активи = Собствен капитал + пасиви, или

А =  СК +  П

А =  К

СК =  А -  П

Обективната връзка и зависимост между активите, от една страна, пасивите и собствения капитал на предприятието, от друга страна, е в основата на същността и строежа на счетоводния баланс, който е един от елементите на счетоводния метод.

Счетоводният баланс е способ за обобщаване и съпоставяне на показателите за статичното състояние на активите, пасивите и собствения капитал към даден конкретен момент (дата). Той се съставя периодично през определени интервали от време, като правило и съгласно Закона за счетоводството – в края на годината (към 31декември), но по решение на ръководството на предприятието може и на по-кратки интервали от време – в края на всяко тримесечие, всеки месец и т.н. В него се съдържат само обобщени показатели за състоянието на различните класове и групи активи, пасиви и собствен капитал към съответната дата, групирани в съответствие с научно изградената класификация на тези обекти. Показателите в счетоводния баланс са само стойностни показатели, формирани на основата на универсалния паричен измерител.

В съответствие с посочените характеристики може да се формулира следното определение на счетоводния баланс:

Счетоводният баланс е способ за периодично обобщено представяне и съпоставяне в парично изражение на показателите за статичното състояние на активите, от една страна, и на пасивите и собствения капитал на предприятието, от друга страна, към определена дата.


Материала е изпратен от: Златка Станчева
Изтегли материала