Вторник, 21- ви Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Счетоводен баланс - същност и видове


РЕФЕРАТ


на тема:

Счетоводен баланс - същност и видове


Същност на счетоводния баланс

Думата баланс има латински произход. Съчетание на латинските думи bis - двойно, lanx - везни, блюда, т.е. двойна везна, двойно равенство на две величини. Тя обаче не представя напълно същността на счетоводния баланс.

В счетоводната литература от Д. Добрев има значими разработки за същността на баланса: като съпоставяне на притежание на имущество в техния конкретен състав, с правата на тия притежания, по техния произход; и като равенство между имуществото (актива) и общия капитал (пасива). Според Д. Добрев в основата на баланса стои едно съпоставяне на имуществени форми с капиталови източници.

Според съвременното разбиране за счетоводен баланс се разбира следните характеристики:

  1. Счетоводният баланс е форма за практическо прилагане на балансовия метод, който е неговото съдържание. Счетоводният баланс с приложения в него метод е инструментариум на периодичното счетоводно отчитане. Чрез него счетоводството прави периодично обобщаване на настъпилите през отчетния период стойностни изменения в активите и пасивите на предприятието.

  2. Счетоводният баланс е технически инструмент на счетоводството за представяне на двуаспектно разграничаване имуществото на предприятието - систематизирано и квалифицирано по функции и цели.

  3. Чрез счетоводния баланс счетоводството представя стойността на двуаспектно разграничено имущество на предприятието към даден момент, т.е. в статика. Същността на балансовия метод е стойностно представяне към определен момент на двуаспектно разграниченото имущество на предприятието.

  4. Счетоводен баланс се съставя към строго определен момент от всяко предприятие, което е обособено в счетоводно отношение.

  5. Счетоводният баланс се съставя от крайните дебитни и кредитни остатъци на годишната окончателна оборотна ведомост, която е изготвена въз основа на изпълненогодишно счетоводно приключване на дейността на предприятието.


Най-общо счетоводния баланс е технически инструментариум на счетоводството за стойносттно представяне към даден момент и в определен порядък - раздели, групи и балансови статии, на двуаспектно конкретизираното имущество на предприятието.


Строеж и съдържание на счетоводния баланс

Счетоводния баланс е таблица, чийто строеж и съдържание са нормативно регламентирани. Съгласно Закона за Счетоводство - чл. 27, ал.1, тя има балансова и задбалансова част; според ал. 2 на чл. 27 се съставя в двустранна и едностранна форма, чийто съдържание за


Материала е изпратен от: Маринка Николова
Изтегли материала