Пон, 2- ри Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводна отчетна система. Същност. Обхват и цели на счетоводството


Счетоводна отчетна система. Същност. Обхват и цели на счетоводствотоСъщност – с понятието счетоводство ще изразяваме:

 • счетоводството като научна теория

 • счетоводството като практика, т.е. като организирана функционална подсистема на управленската информационна система на отделното предприятие


1. Счетоводството като научна теория – по характер счетоводните теории са теоретико- пиложни, т.е. имат реален предмет – изучават реални обекти и то от специфична балансово счетоводна гледна точка. Само счетоводните науки характеризират икономическите явления, процеси и дейности от 2 противоположни взаимосвързани гледни точки – от функционална и организационна, т.е. според имуществената и финансовата им страна


Счетоводството като научна теория се състои от:

1.1. Обща теория на счетоводството

 • е освен теоретико-приложна и методологическа, тя изяснява методологиите, техниките на счет. отчитане

 • създава и развива понятийния апарат използван от счет. теории и практиката

 • обуславя връзката и зависимостта между счет. и др. икон. науки

 • мотивира създаденият в практиката още преди да има счет. науки логически модел на счет. система

 • отразява присъщите на икон. действителност детерминирани свойства, връзки и закономерности, произтичащи от действието на всеобщите закони на развитието (закон за причинността, за противоположността, за съсъществуването)

 • обуславя проявлението и като балансова счет. структура


1.2. Специални счетоводни теории

 • създаването на логическия модел на счет. е станало 15 век от математик, който прави описание на счет система (Лука Пачиоло)

 • на базата на логическия модел на счет. както в областта на теориите, така и в практиката се изграждат конкретни счет. системи, адекватни на икономическите промени

 • логическият модел на счет е непроменящ се във времето

 • създават се счет. системи – икономически теории, които съответстват на развитието на информационните потребности в управлението

 • наблюдава се, че счетоводните системи се обособяват по отрасли и сектори, напр. промишлено, строително, селскостопански, а за нематериалния сектор - банково и публично счетоводство

 • съществуват счет. системи обособени според правната форма на дружествата –ЕТ..

 • съществуват счет. системи обособени според характера на дейността – за отчитане на снабдителна дейност и продажби, за производствена дейност, за касово изпълнение на бюджетите...

 • счетоводните системи се създават за управление на финансите на предприятието, ориентират се към извличане на фин. инфо за нуждите на управлението на разходите, за калкулиране на цени и себестойностите и управленското счет.


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала