Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводни инвентаризации изисквания и ред на провеждане. Резултати от инвентаризация и счетоводно третиране


Счетоводни инвентаризации – изисквания и ред на провеждане. Резултати от инвентаризация и счетоводно третиране


1. Същност и цели на инвентаризацията

В края на отчетния период трябва да се извърши контрол върху точността на записванията на текущото счет. описване. Извършва се проверка на имущественото и финансово състояние по фактически данни. Тоест извършва се инвентаризиране. То е елемент на счет. метод и като такъв е аналог на фактическото състояние на активите и пасивите. Наличността от активи и пасиви носи инфо за своето фактическо състояние и на тази закономерност е отражение инвентаризирането. На практика инвент. се прилага като котролна дейност, но се състои в проверка на място. То се извършва за да се извлече инфо от наличностите, която се удостоверява чрез самото инвент. Цел на инвент. е създаването на инвентаризацияконтролен пакет от данни и показатели, с който може да се сравнява счет. създадената система от данни и показатели. Популярният термин е инвентаризация като дейнос и като контролен пакет. Правилно е да се говори за инвентаризиране, оценяване. Целта е котрол върху точността на данните.

Същността на инвентаризирането е установяване на фактическа инфо, която по-нататък служи за сравняване на счет. данни и за установяване на:

  • излищъци, липси и изменения от неосчетоводени операции (естествени фири, кражби, прираст на животни, ерозия на терении др.)

  • при инвент. се конкретизират отговорностите

  • предлагат се решения за отстраняване на разликите

  • резултатите от инвент. се съответно осчетоводяват


2. Провеждане на инвентаризацията

Всяко предприятие изготвя правилник, който представлява вътрешен нормативен акт изясняващ вида, реда, начините на провеждането на инвент. По вид може да е:

  • редовно – задължително в края на годината

  • извънредно – по нареждане на прокуратурата, при сливане на предпр., стихии и бедствия

В наредбата са посочени отговорните лица в комисиите, които ще извършат инвент.

В този правилник са всички конкретни изисквания за инвент.

Напр. за някои видове имущества може да има специално инвентаризиране. Този правилник в съобразен и с всички конкретни изисквания към инвентаризирането съдържащи се в международните и национални регламентации.Материала е изпратен от: Мария Заверджиева
Изтегли материала