Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводни сметки


Счетоводни сметки


1.Системата на счетоводните сметки като елемент на методологията на счетоводството. Необходимост и значение.

Способът на балансовото обобщаване не е достатъчен за цялостното характеризиране на имуществото. Недостатъците му не позволяват да се видят всички изменения на обектите на отчитане в движение

- балансът е средство за отразяване на статична информация ( към 31.ХІІ)

- в счетоводния баланс се използват само стойностните размери на отчетните обекти (в лева), липсват натуралните измерители

- в счетоводния баланс липсва конкретизация в различни аспекти, например материалите са представени в 1 статия в Активи, но тя не разкрива видовете материали и техните количества

Всичко това се постига чрез Системата на Счетоводните Сметки/ССС/.


2. ССС като елемент на методологията на счетоводството

Това е способ, чрез който се осъществява пълно обхващане, текущо отразяване и контрол на извършваната от предприятието дейност. Тази система се изразява чрез:

- количество и стойност на началното състояние на всеки елемент от имуществото на предприятието

- сортира увеличенията и намаленията на обектите през отчетния период, настъпили в резултат на извършените стопански операции

- определя крайните количествени и стойностни размери на всеки елемент

- осигурява обобщена информация за нуждите на управлението


3. Съдържание, структура и форма на счетоводната сметка:

3.1 Определение – счетоводната сметка е форма на пресмятане с цел установяване на състоянието и настъпилите изменения във всеки конкретен обект за определено време.

Името на счетоводната сметка е същото, като наименованието на балансовата статия. Всяка счетоводна сметка има 2 страни:

лява дясна

Дебит Кредит

/дебитираме/ /кредитираме/

активни сметки пасивни сметки


ЕЛЕМЕНТИ НА СЧЕТОВОДНАТА СМЕТКА:

Начално Салдо НС – взема се от счетоводния баланс,

- при Активните сметки НС се записва в Дебита

- при Пасивните сметки НС се пише в Кредитната страна

Обороти – увеличението или намалението на съответните Активи или Пасиви в резултат на извършените стопански операции

- дебитен оборот - сбор от измененията в Дебита на сметката

- кредитен оборот - сбор от измененията в кредита на сметката


Материала е изпратен от: Стефан Вълков
Изтегли материала