Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводни сметки-същност, строеж, модели


  1. Счетоводни сметки – същност, строеж, модели


Системата на счетоводните сметки е съвкупност от логически обвързани по между си сметки, чрез които се отразява движението на активите и техните финансови източници в резултат на протеклите стопански операции.

Системата на счетоводните сметки е счетоводният способ за отчитане на кръгооборота на средствата на предприятието. Чрез тях се систематизира информация и се натрупват данни за осъществените стопански операции. Благодарение на счетоводните сметки те се класифицират по еднороден признак и така се преобразуват в нужната счетоводна информация.

Успоредно се създава и нужната информация за капитала на предприятието и това е отправната точка за съставянето на счетоводния баланс. По строеж счетоводната сметка е теобразна двустранна таблица. Всяка сметка има свое наименование, което показва отчетния обект, за който се води сметката. Записва се със главно име наименованието на сметката без кавички. Тъй като отчетни обекти в счетоводството са активите, пасивите, приходите, разходите и финансовите резултати, то би следвало за всяка форма на актив, за всеки източник на актив, за отделните приходи и разходи и за финансовите резултати да има отделна сметка. Двустранната форма на счетоводната сметка означава, че по всяка една от тези две страни се систематизират данни с различно значение за обекта на отчитане. От тук и различното наименование на тези две страни. Едната се нар. Дебит, другата се нар. Кредит. Съответно записването на данни в лявата страна на сметката се нар. Дебитиране, а в дясната страна – Кредитиране.

Чрез счетоводните сметки може да се даде информация за обектите на отчитане в началото на периода, за измененията през периода в резултат на протеклите стопански операции и за състоянието й в края на периода. За тази цел сметките се откриват, водят и приключват.

Откриването на сметките става през новия отчетен период с първото записване по тях. За повечето сметки за активи и източници на активи това означава отразяване на началното състояние или наличността на съответния обект на 01.01.2009г. По същество това е крайното му състояние в края на отчетния период 31.12.2008г. Има обаче отчетни обекти, за които няма такива наличности и за това първото записване по счетоводните сметки, което отразява този обект е първата го засегнала стопанска операция.

Типичен пример е сметка каса, защото към 31.12. всички пари в каса се внасят, занулява се. Първото записване ще бъде дебитно и тя ще бъде открита. Откритите сметки се водят през целия отчетен период. Да се водят сметките означава текущо да се регистрират по тях извършените стопански операции в течение на отчетния период. Чрез именно това текущо регистриране се отразяват измененията в обекта на отчитане през този период. В края на периода сметките се приключват. Това означава, че се прекратяват записите по тях за изтеклия период и се изготвя информация за измененията в обекта през периода и за състоянието му в края на периода. Откриването, воденето и приключването на счетоводните сметки в съответствие с техния модел.


Материала е изпратен от: Стефка Петрова
Изтегли материала