Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводният баланс като система от данни и показатели за имущественото и финансово състояние на предприятието


Счетоводният баланс като система от данни и показатели за имущественото и финансово състояние на предприятието


1. Понятия:

  • Актив – показател за конкретния имуществен състав на капитала на дадено предприятие, т.е. за ресурсите като база за извършваната дейност


  • Сума на активаобщият размер на притежаваните ресурси формиращи общата собственост


  • Пасив (в широк смисъл) – отразява финансово-организационните отношения с източниците на собствен и привлечен капитал, а това са финансово-правните отношения, които са възникнали при придобиването на активите в резултат на извършените операции


  • Пасив (тесен смисъл) – финансово-организационни отношения с източниците на привлечен капитал, т.е. задълженията на предприятието възникнали при придобиване на ресурсите с привлечен капитал


  • Сума на пасива – показател за общия размер в парична оценка на всички финансово-организационни отношения, възникнали с източниците финансирали придобиването на ресурсите


  • Балансова статия (балансово перо, балансова позиция) – най-малкият елемент на балансово-счет. система. Тя е обобщен израз на конкретен вид ресурс или източник на финансиране. Тъй като всяка система се характеризира с определена структура, балансовите статии допълнително се структурират в балансови групи и раздели.


  • Балансови групи – отразяват общи показатели за функционалната същност на източниците и изискуемостта на източниците на тяхното придобиване. Обобщават се в раздели, които са най-висока степен на обобщение в баланса като система от данни и показатели.


  • Балансови раздели – още по-обобщени показатели. В актива имаме раздел за ДА, за КА. В пасива раздел за СК и раздел за пасиви( задължения)


  • Собствен капитал капиталът, формиран при учредяването на предприятието (основен капитал), допълнително увеличение или намаление, създадения капитал в дейността.


  • Сума на собствения капитал. Сумата на регистрирания капитал отговаря на номиналния капиталов размер при регистрацията. С други думи част от собствения капитал, който отговаря на основния капитал задължително се отчита по номинална стойност.


Обобщение: прилагането на СБ е двустранно обобщаване, противопоставяне и съпоставяне на показатели в парична оценка характеризиращи от една страна активното управление на К и неговата функционална същност, а от друга страна неговото пасивно проявление като собствен и привлечен капитал към даден момент и текущо през отчетния период


Материала е изпратен от: Йоанна Николаева Цачева
Изтегли материала