stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-22 11:54:41 [path_image] => /ufiles/2/147/153153/schetovodnite-shkoli-2.png [article_excerpt] => Счетоводните школи В края на XVIII век, счетоводството се радва на огромна популярност в цяла Европа. За времето от когато италианските търговци стигат до идеята за използването на абстрактаната сметка Капитал, като по този начин се утвърждава системното двойно счетоводство е постигнато твърде много [meta_keywords] => счетоводните,школи,края,xviii,век,счетоводството,радва,огромна,популярност,цяла [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153153 [title] => Счетоводните школи [article_page] => 1 [article_html] =>

Счетоводните школи

В края на XVIII век, счетоводството се радва на огромна популярност в цяла Европа. За времето от когато италианските търговци стигат до идеята за използването на абстрактаната сметка Капитал, като по този начин се утвърждава системното двойно счетоводство е постигнато твърде много. Счетоводството има свой език, своя терминология, която е строго специфична.Използват се различни счетоводни форми, всяка от които има своите предимства и недостатъци. Счетоводствоо е кодифицирано, създадени са правила и нормативни рамки за неговото прилагане, като спазването на тези правила е задължителни за търговците.

Всичко това показва, че настъпева нов период на равитие на счетоводството. Започават да се правят първите опити за теоретично изясняване на неговата логика и принципи. Някои от авторите разглеждат счетоводството като клон на математиката, други го интерпретират чисто юридически, като средство, имащо за цел да представи отношенията между търгоците, осъществявани при търговскяи обмен. Те персонифицират сметките с лицата с които търговоецът има определени взаимоотношения. Така се формират два подхода за интерпретиране на счетоводството - юридическо и икономическо, които са в основата на появилите се по-късно счетоводни теории.

През първата пооловина на XIX век се правят първите опити за теоретично изясняване същността на счетоводството. Това е един продължитеоен процес, който настъпва значително по-късно в сравнение с появата на счетоводството като практическа дейност. По това време в Италия работят автори, чиитио стремеж е не само да обяснят реда и техниката на записванията в една или друга счетоводна форма, а да се опитат да изяснят основните счетоводни принципи, да представят счетоводството като система, подчиняваща се на строго определени правила. Така постепенно възиникват различните счетоводни школи. Когато се говори за счетоводни школи следва да се има предвид обстоятелството, че не съществива нито в една страна, която да има единна и неизменна концепция за счетоводството. За всяка една обаче е характерно преобладаването на едни и ли други концепции за счетоводството.

Италианска счетоводна школа. Възникналото в Италия двойно счетоводство първоначално получава предимно юридическа интерпретация. Един от крупните специалисти, занимаващи се с проблемитте на счетоводството – Джузепе Чербони посочва, че посредством счетоводството се представят и контролират взаимоотношенията между собственика на предприятието и неговите контрагенти, т.е взаимоотношенията между търговците, осъществяващи стопанската дейност. Джузепе Чербони е известен в историята като родоначалник на юридическото направление в развитието на счетоводството. Той е автор на т. нар. логисимография, която представлява едновременно теприята на Чербони за същността на счетоводството и вид счетоводна форма. В основата на логисимографията стоят два принципа – на персионификацията и дуализма. Същността на персонификацията се състои в това, че зад всяка еднасчетоводно сметка стои конкретно лице, или група лица, като не е възможно да съществува счетоводна сметка, без зад нея да стои конкретно лице. По отношение на принципите на дуализма следва дас е отблеежи, че Чербони разглежда всички сметки за отчитане на активите (без тези за дебиторите) като сметки за агентите, а в сметките за отчитане на взаимоотношенията с деботорите и кредиторите той вижда т. нар. кореспонденти. Теорията за логисимографията сеосновава на идеята ,че задължително следва да има конкретен човек – агент или кореспондент, като само тогава би могло да има и счетоводна сметка посредством, която да се отчитат взаимоотношенията между собственика и тези агенти или кореспонденти. Неговата счетоводна теория се гради на юридическите отношения в които влиза собственикът, а те се характеризират с противоположността на интересите. На тази основа е разработена счетоводна та форма логисимография, която се е прилагала за отчитане на държавните финанси на кралство Италия в последните години на XIX век.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 15 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153153/schetovodnite-shkoli-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153153/schetovodnite-shkoli-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Tsvetana [user_id] => 23620 )