Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводните сметки и двойното записване по сметките като елемент (способ) на счетоводния метод


Счетоводните сметки и двойното записване по сметките като елемент (способ) на счетоводния метод


4.1. Същност, строеж и предназначение на счетоводните сметки

Счетоводната сметка е счетоводен способ за групиране и текущо отразяване на наличността и измененията (движението) на активите и пасивите в резултат на извършените стопански операции и процеси в съответствие с протичането им във времето и пространството с цел тяхното отчитане. Записванията по тях се извършват въз основа на надлежно съставени и оформени първични и вторични счетоводни документи и счетоводни регистри при спазване принципа на двойното записване.

Отчитането на движението на средствата и на техните източници по сметките се извършва поотделно, т.е. увеличението се отчита отделно от намалението. Във връзка с това графически счетоводната сметка представлява една двустранна таблица, имаща формата на буква „Т”. Всяка сметка има свое наименование, което показва отчетния обект, за който се открива и води сметката. Възприето е лявата страна на сметката да се нарича дебит (от лат. „debit” – да дава), а дясната – кредит (от лат.kredit” – да взема). Строежът на сметката е следния:


Сметка

..........................................................................................................

(Наименование на сметката)

Дебит Кредит
Вписването на данните в лявата страна на всяка сметка се нарича дебитиране на сметката, а в дясната страна – кредитиране на сметката.

Всички сметки се делят на активни и пасивни. Активните сметки са предназначени за отчитане на наличността и измененията на стопанските средства, а пасивните сметки - за отчитане на наличността и измененията на източниците на средствата. Следователно чрез счетоводните сметки се създава счетоводна информация за състоянието на активите и пасивите в началото на периода, за техните изменения през периода, в резултат на извършените стопански операции и процеси, и за тяхното състояние в края на отчетния период. С оглед на това сметките се откриват, водят и приключват за всеки конкретен обект на отчитането.

Записването на наименованието на сметката и на първото записване по тях в новия отчетен период се нарича откриване на сметката. Повечето от сметките за активи и пасиви се откриват със записването на наличността, на първоначалното състояние на отчетния обект на 01.01, т.е. на начално салдо, на начален остатък. Сметките за отчетните обекти, които не са имали такава наличност, се откриват със записването през отчетния период на първата стопанска операция, която ги е засегнала.

Началният остатък (началното салдо) при откриване на активна сметка винаги се записва по дебита на счетоводната сметка, а за пасивните сметки – по кредита на счетоводната сметка.


Материала е изпратен от: Ганка Колева
Изтегли материала