Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане и обобщаване на данните от системата на счетоводните сметки


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ОБОБЩАВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ


6.1 Хронологично и систематично счетоводно отчитане


Създаването на счетоводната информация в отчетнообособените звена преминава пред два етапа: текущо счетоводно отчитане и периодично счетоводно отчитане.

Текущото счетоводно отчитане се осъществява в два аспекта: хронологично и систематично.

Хронологичното счетоводно отчитане обхваща съвкупност от отчетни, изчислителни и регистрационни действия от момента на съставянето на първичните документи до въвеждането й в хронологичните счетоводни регистри. Хронологичното счетоводно отчитане се осъществява чрез последователно съставяне и регистриране на счетоводните статии за осъществените стопански операции. То позволява да се отрази всяка стопанска операции по време и място на осъществяването й. Обхваща следните основни елементи:

  1. Съставяне на първичните документи.

  2. Проверка и контировка на първичните документи.

  3. Записване на стопанските операции в хронологичните счетоводни регистри.

При ръчната обработка на счетоводната информация контировката на документите се осъществява върху работни бележки под наименованията - операционни бележки, мемориални ордери, счетоводни справки. Основните данни от тези бележки са записват в хронологичния регистър. Всяка счетовода статия получава определен пореден номер, който се записва освен в хронологичния регистър и в работната бележка. Така чрез поредния номер всяка стопанска операция се индивидуализира, което улеснява правенето на справка и проверки.

За нуждите на хронологичното счетоводно отчитане се използват специални регистри под наименованието дневници или регистрационни журнали. Формата на дневниците е следната:


ДНЕВНИК

за хронологични счетоводни записвания

за месец януари 200....година


Счетоводна статия

Дата

Съдържание на стопанските операции

Суми
Дебит

Кредит


1


2
.................03.01.200..


04.01.200..
.................


Дебит с/ка Каса

Кредит Разплащателна с/ка

Изтеглена сума от разпл. С/ка съгласно разписка № 1

и ПКО № 1


Дебит с/ка Материали

Кредит с/ка Доставчици

Доставени материали

Съгласно фактура № 5

.......................................................5 000


10 000
............5 000


10 000..............Оборот за месец януари

.......

..............


За нуждите на хронологичните записвания може да се използва и съкратен вид на дневник под наименованието регистрационен журнал:

:


Материала е изпратен от: Петър Николов
Изтегли материала