Неделя, 27- ми Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане и обобщаване на данните от системата на счетоводните сметки


Регистрационен журнал

за месец ..............200....година

Дата

Номер на стапанската операция

Оборот

03.01.200...

03.04.200...

04.04.200...

152

153

154


Оборот за месеца

10 000

5 000

2 000
...........


Освен за последователно регистриране на счетоводните статии хронологичният регистър се използва и за набирането на контролните суми, каквито са оборотите до определена дата и оборотите за месеца. Тези контролни суми са предназначени за осъществяване на сравнение, проверка и контрол между текущото и периодично счетоводно отчитане. Следователно, хронологичното отчитане има качествата на справочно и контролно отчитане.

За целите на управлението е необходима систематизирана и подредена счетоводна информация, голяма част от която се получава чрез систематичното счетоводно отчитане. Систематичното отчитане осигурява едновременно обобщена инфомация за състоянието и измененията в отчетните обекти и детайлизирана информация за състоянието и измененията в отделните елементи на отчетните обекти. Например, чрез систематичното отчитане се осигурява обобщена счетоводна информация за състоянието и измененията на материалите като по-общ счетоводен обект, но едновременно с това се осигурява и пълна детайлизирана информация за състоянието и измененията на отделните видове материали. Различната степен на обобщеност на счетоводната информация се осигурява чрез синтетичното и аналитично счетоводно отчитане като разновидности на систематичното счетоводно отчитане.


6.2 Синтетично и аналитично счетоводно отчитане


Синтетичното и аналитично счетоводно отчитане се осъществяват чрез завеждането на синтетични и аналитични счетоводни сметки.

Синтетичното счетоводно отчитане е предназначено за набиране на обобщена информация за състоянието и измененията (увеличения и намаления) на еднородни по характер обекти на счетоводството отчитане, като се завеждат т.н. синтетични (главни) счетоводни сметки. Чрез тях се получава обобщена систематизирана счетоводна информация, предназначена да обслужва органите на стопанското управление при вземането на обосновани управленски решения.

Синтетичните счетоводни сметки са предназначени за групировка на еднородни или сродни обекти на счетоводното отчитане – средства или източници на средства, като се държи сметка за тяхното участие във възпроизводствения процес. Тези сметки се водят само в стойностно изражение, което гарантира висока степен на обобщеност на данните. Синтетични са сметките: Материали, Доставчици, Клиенти, Продукция, Стоки, Основен капитал, Получени краткосрочни заеми, Получени дългосрочни заеми и др. Например, чрез синтетичната сметка Доставчици се отчитат увеличенията и намаленията на задълженията на предприятието към доставчиците за получени материали, стоки и други средства. Но синтетичната сметка не осигурява информация за изменението на задълженията към всеки отделен доставчик.

Синтетичните сметки се завеждат обикновено в двустранна форма – в лявата страна са дебитните записвания, а в дясната – кредитните. Откриват се с начално салдо или със записването на сумата на първата стопанска операция, свързана със собствения обект на отчитането. Записванията се обвързват със записванията в хронологичния регистър като в специална колона на синтетичната сметка се вписва поредния номер на регистране на стопанската операция в хронологичния регистър и датата на регистрирането.


Материала е изпратен от: Петър Николов
Изтегли материала