Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ /ДМА/

 1. Теоретична характеристика – по своята икономическа същност ДМА са ресурси на които имат материално веществена форма, използват се продължително време в стопанския оборот, носители са на икономическа изгода, контролирани са от предприятието и стойността им може да бъде надлежно изчислена.

 • Земи, гори, трайни насаждения

 • Продуктивни животни

 • Сгради

 • Транспортни средства

 • Машини, съоръжения и оборудване

 • Компютри

 • Стопански инвентар

 • Офис обзавеждане и други.

Тези активи се отчитат по активни счетоводни сметки по раздел 2.

От първостепенно значение е организирането на подходящо аналитично отчитане на сметките за ДМА.

Аналитична сметка – подробни /под сметки/ които се обобщават в синтетична сметка.

Синтетична сметка – обобщаваща сметка /сгради, машини, каса, разплащателна сметка и т.н./

Аналитичните сметки дават пълна информация, могат да изразяват и количество.

Пример:

Дебит сметка материали 100 лв.

Аналитична сметка материал А – брой, килограм, метри – 100 бр.*10 лв.

Аналитична сметка материал Б – брой, килограм, метри – 100 бр.* 5 лв.

Аналитична сметка материал В – брой, килограм, метри – 200 бр.*11 лв.

Към сметките за ДМА трябва да се организира аналитично отчитане по:

 • Инвентарен номер на актива

 • Вид на актива

 • Местонахождение на актива

 • МОЛ

2. Оценяване на ДМА при придобиването им

- по цена на придобиване

- себестойност

- справедлива стойност

а/ цена на придобиване – използва за признаване в баланса /заприходяване/ на активи които са закупени отвън. Цената на придобиване включва:


Материала е изпратен от: Недка Михайлова
Изтегли материала