Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи на предприятието


Счетоводно отчитане на резервите в предприятието. Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи на предприятието. Счетоводен и данъчен амортизационен план.


РЕЗЕРВИ

Резервите на предприятието се образуват чрез отчисления от печалбата. Те имат за цел да покрият евентуални загуби от дейността на предприятието. Резервите се формират след облагане на печалбата по решение на собствениците и при спазване на Търговския закон. Резервите, които се формират на базата на нормативен акт се наричат законови резерви и се отчитат по сметките от група 11 Капиталови резерви. Създадените по решението резерви се наричат Допълнителни резерви и се отчитат в същата група.

Дебитират се: при намаление на резервите

Кредитират се: при увеличение на резервите.


Общите резерви се образуват при заделяне на част от печалбата след данъчно облагане с цел покриване на загуби или други. Формирането им се записва по следния начин:


Д-т с/ка 122 Неразпределена печалба от минали години

К-т с/ка 111 Общи резерви

Счетоводното отразяване на покриването на загуби или увеличението на счетоводния резултат е следното:


Д-т с/ка 111 Общи резерви

К-т с/ка 121 Непокрита загуба от минали години

Или


Д-т с/ка 111 Общи резерви

К-т с/ка 101 Основен капиталДругите резерви се формират по решение на собствениците на предприятието. Те могат да са за сметка на отчисления от печалбата, вноските на изключен акционер, надвнесени дялови вноски и др. Използват се по решение на собствениците за покриване на загуби от минали години, за увеличаване на основния и допълнителния капитал, спонсорство и дарения. Осчетоводяват се в с/ка 117 Други резерви.


Д-т с/ка 122 Неразпределена печалба от минали години или

Д-т с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски

К-т с/ка 117 Други резерви.


Отчитане на дъготрайните материални активи:

Дълготрайните материални активи представляват дългосрочни инвестиции в обекти и средства, които ще се използват в дейността на предприятието за продължителен период от време- по-дълъг от 1 година. Отчитат се в сметките от гр. 20. Те са активни сметки и могат да имат само дебитно салдо. Водят се аналитично по видове активи и отчетна стойност.Дебитират се: при увеличение на дълготрайните материални активи


Материала е изпратен от: Михаил Николов
Изтегли материала