Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на инвестициите в бюджетното предприятие


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В БЮДЖЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

1. Инвестициите като обект на счетоводно отчитане

По своята икономическа същност инвестициите са вложенията които предприятието прави в капитал в други предприятия с цел получаване на дивиденти, ренти, приходи от авторски права, лихви, и други.

В зависимост от техния срок инвестициите могат да се класифицират като краткосрочни (до една година) или дългосрочни (над една година)

Финансовите инвестиции са свързани с придобиването на корпоративни и общински ценни книжа

Инвестиции в бюджетното предприятие под форма на участия и дялове се заприходяват по справедлива стойност или по цена на придобиване


2. Счетоводно отчитане на дългосрочните инвестиции – активни ,балансови сметки използват се сметки от гр. 51 - Ценни книжа

511 - Дялове и акции в предприятия в страната

512 - Дялове и акции в предприятия с чужбина

521 - Придобити държавни и общински ценни книжа


Инвестициите се заприходяват по цена на придобиване

цена на придобиване се формира от покупната стойност и всички разходи по придобиването.

Инвестициисе придобити чрез замяна се заприходяват по справедлива стойност.

Придобитите ДЦК и общински ценни книжа се очитат по номинал.

Разликата между номинала и цената на придобиване се отнася по сметки от подгрупа 522 - Премии/оmстъпки от номинала на придобити държавни и общински ценни книжа


Задача

В бюджетното предприятие „Х”

1. закупени са ДЦК 100бр с номинал 10лв/бр. и емитиран курс (продажна цена) 12лв/бр.

Дебит 521 - 1000

Дебит 522 - 200

Кредит гр. 50 - 1200


2. Закупени общинсик ценни книжа 100бр. с номинал 20лв/бр и емитиран курс 19лв/бр


Дебит 521 - 2000

Кредит гр. 50 - 1900

Кредит 522 - 100


3. Отчитане на краткосрочните инвастиции

Специфично за бюджетно предприятие е че отчитат краткосрочните инвестиции по номинална стойност.

За отчитане на тези финансови активи се използат сметките от гр. 51 и гр. 52


Материала е изпратен от: Драго Динев
Изтегли материала