Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на капитала


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛА

Счетоводното отчитане на капитала е свързано с неговото формиране – увеличение и намаление

Формиране на осн.кап-л – зависи от начина на учредяване, 2 начина:

  • еднократна с-ма (символична) – предприятието се учредява с една сбирка, свързана с устава и състава на предприятието

  • поетапна (сюже....) – процеса е по продължителен във времето, прави се подписка за съдружниците.

1. При еднократната с-ма: Дт с-ки от гр.20, 21, 27, 30, 31, 50 на КТ 1013, когато вноските за покриване н основния к-л и за неговото увеличение съвпадат по време с момента на вземане на решение за образуване и увеличение на к-ла. Търси се справедлива цена.

АД – всички р-ди преди регистрацията му се отчитат по с-ка 623

- учредително събрание Дт ска 623 Кт с-ка гр50

- отпечатване на учредителни акции въз основа на протокол се дава на касиера и се отчита извън баланса (извънб-сови с-ки)

Вида на акциите Дт с-ка 960/ Кт с-ка 999 – учредителите

Бр. На акциите х номиналната ст-ст = основен к-л

Учредителните акции се продават по емисионната им ст-ст

Дт с-ка гр.50/На Кт с-ка 1013 = ном.хбр емис.ст-ст

/На Кт с-ка 108 - разликата

с-ка108 – актива на 115, 1112-ф-д Резервен

и ги отписва с Дт 999 / Кт 960

2. При поетапната с-ма – формирането на к-ла става по етапи.

- уточнява се размера на запис.к-л

- уточнява се размера на внесения к-л

Особеното е, че това става в различно време и в този промеждутък в д-вото възниква вземане (426),вземане по запас, дялови вноски.

С-ка 426 активна, синтетична, балансова, разчетна, но с корективен х-р.

Дт-ното с-до в края на отч. период осигурява инф-ция за раздел А на счет.б-с.

3. Регистриране на к-ла( пример ...)

Дт с-ка 426 / Кт 1011 – не е изпълнен с активи

/ Кт 1012 – каним ги да внесат

Дт гр.20, 21, 27, 30,50 / Кт 426 – трансф. 101,2/1013

реален А – регулативите = чистата стоиност

УВЕЛИЧЕНИЯ НА КАПИТАЛИ

1. Записване и внасяне на нови дялове и акции – със стойността записваме 926

Внесени – Дт с-ките от гр. 20, 21, 27, 30,50 / Кт с-ка 101 – ако коригираме с 426 ще е с

426/1011 , 426/1012, 20, 21,27/1013

2. Увеличаване на номинал.ст-ст на акциите и дяловете с размера на ном.ст-ст

20, 21, .../1013

3. Трансформиране на др.форми на собст.к-лова основа

111, 119, 122 /1013

4. Трансформиране на дивиденти и др. задължения в осн. К-ли – трябва да стане със съгл. на кредиторите задължително.

422, гр.15, гр. 40, гр.49 / 1011

Начеслени дивиденти 122/425

Плащане 425/50

Отказват и изп.срокове 425/1013

НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА


Материала е изпратен от: Стефан Вълков
Изтегли материала