Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на капитала на корпорацията


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛА НА КОРПОРАЦИЯТА

  1. СОБСТВЕН КАПИТАЛ – капиталът е източник на образуване на образуване на активите на предприятието. Бива два основни вида: собствен и привлечен капитал.

  • Собствен капитал е израз на имуществото на собствениците. Неговия размер зависи от оценката на активите които предприятието притежава и размера на неговите задължения/пасив/. Елементите на собствения капитал са:

  • Основен капитал

  • Резерви

  • Печалба

  • Привлечения капитал – представлява задължението на предприятието към трети лица, който са изискуеми след настъпването на падежа . В счетоводната теория съществуват две концепции за поддържането на капитала.

  • Финансова концепция – дружеството поддържа собствения си капитал когато неговия стойностен размер в края на отчетния период е поне равен на размера му в началото на периода след приспадане на всички разпределения между собствениците или направени вложения от тях.

  • Материална концепция – използва се само в случай, че финансовата концепция е неприложима. Тя се свързва с производствения капацитет на предприятието, т.е. печалба има или капиталът се подържа само в случай, че производствения капацитет в края на периода превишава този в началото.

ОСНОВЕН КАПИТАЛ – формира се от вноски на собствениците. Неговото формиране зависи от статута на дружеството. Отчитането на основния капитал трябва да започне от момента на вземането на решение за сформирането му и наличието на подписка в която акционерите в АД заявяват броя акции които ще закупят. От този момент капиталът е изискуем /поискан но невнесен/ - за дружеството възниква вземане от акционерите и капитал които е поискан но не е внесен.

Дебит сметка вземания по записани дялови вноски/раздел 4/

Кредит сметка основен капитал поискан но невнесен /раздел 1/

Акционерите трябва да внесат в съответния срок дължимите суми, тези суми могат да са парични вноски или апортни /вещни/ вноски.

Внасяне на вноски

Дебит сметки раздел 2 – дълготрайни активи

раздел 3 – материални запаси

раздел 5 – парични средства

Кредит сметка вземания по записани дялови вноски /4260/

След внасяне на вноските от собствениците е необходимо да покажем трансформацията на капитала от поискан но невнесен поискан и внесен

Дебит сметка Основен капитал поискан но невнесен /1011/

Кредит сметка основен капитал поискан и внесен /1012/

При получени нови акции – зад балансовите сметки /раздел 9 – служат за отчитане на риска/

Пример

Станал си поръчител по кредит на друго предприятие

Дебит сметка 9898 – други акции и задължения към банки

Дебит сметка 9521 – кредит по гаранции

  1. ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ – формира се от:


Материала е изпратен от: Драго Динев
Изтегли материала