Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на капитала в бюджетно предприятие


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛА В БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ


1. Храктеристика на капитала като обект на отчитане в бюджетно предприятие

Капитала в бюджетно предприятие е предоставен от държавата. Финансови източници с цел изпълнение на функцията за която съществува съответното бюджетно предприятие.

В бюджетно предприятие не съществува „Собствен капитал” негов аналог е капитал който е предоставен от финансиращия бюджет. Нарича се разполагаем капитал - І

Разполагаемия капитал е относително постоянна величина защотго се променя само по решение на финансирещия бюджет и се учредява при създаване на бюджетно предприятие.

ІІ-ри структурен елемент на капитала е акумулираното измененение в нетните активи от минали отчетни периоди. То обхваща с натрупване резултатите от изпълнение на бюджета през предходни периоди. Може да бъде както положителна така и отрицателна величина и затова се нарича „прираст/намаление в нетните активи от минали години”.

ІІІ. Изменението в нетните активи за текущия период „прираст/намаление в нетните активи за периода” резултата за изпълнение на бюджета за една календарна година. Получава се чрез съпоставяне на приходите и разходите за периода положителна или отрицателна величина.

За капитала и ____________между компонента трябва да се създаде информация в три направления.

- Бюджет;

- Извънбюджет;

- Други.

Трябва да се има впредвид, че промени в нетните активи могат да бъдат предизвикани от преоценки и други събития.

Те се отчитат по отделни счетоводни сметки и се отнасят в капитала

- Преоценки на активи

- Преоценка на валута

- Необичайни, извънредни събития и други

Капитала в раздер „А”на Пасива на счетоводния баланс в бюджетно предприятие.

2. Счетоводно отчитане на капитала в бюджетно предприятие

Отчита се по сметките от подгрупа 100 – Разполагаем капитал в бюджетно предприятие – ПАСИВНА

1001 – разполагаем капитал по бюджет и бюджетни сметки

1002 – разполагаем капитал по извънбюджетни сметки и фондове;

1009 – капитал в други нетни активи и дейности.


При учредяване ва бюджетното предприятие по решение на финансиращия бюджета с активи които му се предоставят като капител се съставят счетоводната статия:

Дебит – 20 - Дълготрайни материални активи

Дебит – 21- Нематериални дълготрайни активи


Материала е изпратен от: Драго Динев
Изтегли материала