Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на капиталовите резерви


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РЕЗЕРВИ

Резервите имат временен х-р и изразяват по стойност целеви активи. Формират се четири вида резерви:

  • емисионнни резерви (резерви от емисия на акции)

  • преоценъчни резерви (от последващи резерви на А и П)

  • целеви резерви в т.ч. законови и специализирани

  • др. резерви

Резервите се формират по два начина:

- с нормативен акт (законови) – постановления;

- с инициатива на собствениците ( резерви с общ х-р)

За счетоводните отчитане на резервите се използват с-кити от гр.111 до 119

С-ките от гр.11 са балансови, пасивни, синтетични, основни, капиталови. Кредитират се със заделените ср-ва за формиране на заделените с-ки, а се Дт-рат с разходване на задел. с-ки.

Кт-ните с-да в края на отчетния период се показват в края на раздел А (пасиви), които показват размера на резервине, с които предприятието разполага.

Има гр. 2, 3 в зависимост от резервите. В аналитичен разрез към с-ките се организира информ.за целевия х-р на самите резерви.

Резервите служат за поддържане (защита) на основния к-л или покриване на загуби. Поради тази защитна функция в нормативните актове за някои предприятия се фиксират изисквания за минималният им резерв. В ТЗ чл.246, ал.1 е записано, че АД са длъжни да образуват ф-д “Резервен”. Източниците за формирането на този ф-д са:

  1. Отчисляване на най-малко 1/10 от печалбата за съответната година докато ср-вата по ф-да достигнат 1/10 част от основния к-л.

Дт с-ка 122 / Кт с-ка 1115

  1. Направени допълнителни вноски от акционерите срещу предоставените им предимства за придобиване на нови акции.

Дт гр. 50 / Кт с-ка 1115

  1. Ср-вата получени от продажбата на учред.акции по емисионна ст-ст с по-високи от тяхната номинална ст-ст и различията се отразяват по с-ка 108, ако е маркирано в устава иначе отива в с-ка 115.

с-ка 108 / Кт с-ка 1115

4. От предвидените в устава или в дружествения договор др. източници, наприм.122

с-ка 122 / Кт с-ка 1115

5. Ср-вата по ф-д Резервен се използват за:

- покриване на загуби

с-ка 1115 / Кт с-ка 125 или 123, ако веднага се приключи

- покриване на основния к-л

с-ка 11115 / Кт с-ка 1013


ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ

  1. Определение – специфична форма на проявление на собствения к-л. Тези резерви се създават при възходяща оценка на активи и се използват при последваща оценка на същите активи и при отписване на такива активи от счетоводния б-с на предприятието, ако са станали неизползваеми.

При счетоводното отчитане на преоценъчните резерви е задължително синхронизирането на преоценъчните активи и създаване на резерви от посрледващи оценки за тях. Това засяга най-вече организирането на аналитично отчитане към съответни синтетични с-ки. Недопустимо е резервите, формирани от възход.оценки на един А да се използва при последващи низходящи оценки на др. актив.


Материала е изпратен от: Емил Пенчев
Изтегли материала