Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на краткотрайните биологични активи (КБА)


Счетов. отчитане на кратко-трайните биологични активи КБА

Младите животни и животните за угояване са особен вид МЗ – прите-жават едновременно качества на предмети и подукти на труда. Те са биологичен вид и като такъв те консумират и преработва фуражите – предмет на труда, а увеличават теглото си (прираст) – продукт на труда.

Важен момент за счетов. отчитане на краткотрайните биологични активи с тяхната оценка.

1/ придобити млади животни като приплоди и начисленият им прираст – себест/ст

2/ за млади житовни закупени – цена на придобиване

3/ за животни за угояване

4/ за животни за угояване закупени – цена напридобиване

5/ за животни за угояване постъпи-ли от групата на младите животни – себест/ст

6/ на прираст от угояване – себес/ст

Сметките са активни. Към тях могат да се водят аналитични – по ферми, по видове животни, по МОЛ, по въз-растови групи.

Счетов. статии за увеличения на КБА

1/ придобиване като приплоди от прудуктивни житовни иот работни животни – акт за приплод – по ориентировъчна оценка, която в края на отчетния период се извежда до фактическа себест/ст (на бр.или кг. приплод).

311/611-като основна дейност

612-като спомагат.дейност

2/ придобиване чрез закупуване – на цена на придобиване

а/ заприхождаване при продължите-лен процес на придобиване

-за закупено животно

301,4531/501 (503)

Или 301,4531/401

401/503

-за транспортни и доставни разходи

301,4531/401

401/503

301/612-извършен транспрот от спомагателво звено

301,4531/501,503-при директно плащане на транспорт. Услуга

-за заприхождаване на закупените КБА

311,312/301

б/ заприхождаване при еднократна доставка

311,4531/501 (503)

312,4531/501 (503)

-за направени разходи-транспортни доставки

311,4531/501,503

312,4531/401

401/503

Ако транспортното-доставните р-ди са извършени от спомагат. Звено

311/612 и 312/612

3/ Увеличения на животни за угояване – чрез прехвърляне на про-дуктивни и работни житовти

312/202 и 112/122

4/ Увеличения ч/з заприхождаване на излишъци:311 (312)/709

5/ увеличения чрез безвъзмездно получени: 311,312/709

В процеса на отглеждане на младите животни и животните за угояване увеличават своето тегло във вид на прираст. Прирастът е процес на труда и се установява обикновенно в края на всеки месец (измерва се тег-лото им). Той се отчита количестве-но в килограм и стойностно.


Материала е изпратен от: Кольо Димов
Изтегли материала