Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетното предприятие


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В БЮДЖЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ


І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Материалните запаси са елемент на нефинансовите активи според тяхната употреба те са краткотраен актив. Те включват:

- Материали,

- Стоки;

- В някои случаи и продукция

- Биологични активи

Като материалните запаси в бюджетното предприятие се определят ресурсите придобити за поддържане на резерв от значими за страната продукти в главното управление държавен резерв и воено временни запаси. Като материалните запаси се третира и изкупената от държвата продукция с цел подпомагане и регулиране на ______ търговията и конкуренцията.

Като материални запаси се третират и конфискуваните активи и ______ обезпечевия в Агенцията за държавни вземания и Агенция митници. Най-характерните материалните запаси в бюджетното предприятие са под формата на консумативи – канцеларски материяли, медикаменти, хранитлни продукти, дезинфекционни препарати, горива и горивосмазочни материали.

При придобиването си материалните запаси се признават по тяхната историческа стойност.

При влагането им в дейността материалните запаси се изписватг по един от следните методи:

  • Метод на конкретно определената стойност;

  • Метод първа входяща, първа изходяща – FIFO

  • Метода на средно претеглена стойност

Избрания метод за оценка на материалните запаси е елемент на сметоводната им политика. Той се прилага систематичано от един в следващ отчетен период. В края на отчетния период материалните запаси се представят в баланса по по-ниската от цената на придобиване (себестойността) и нетната реализируема стойност (справедлива стойност) минус разходите по продажбата.

Материалните запаси се отчитат по сметкита от подгрупа 302, 303, 304, към които е добре да се организира аналитично отчитане по видове, номеклатура, местонахождение, МОЛ.


ІІ. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО СМЕТКИТЕ ОТ ПОДГРУПА 302

3020 Горива

3021 Канцеларски материали

3022 Храна

3023 Медикаменти и лекарства

3024 Учебни материали и помагала

3025 Постелен инвентар и работно облекло


Материала е изпратен от: Драго Динев
Изтегли материала