Сряда, 20- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на нематериални активи


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

 1. Теоретична характеристика

Нематериалните активи обикновено са с дългосрочен характер, но за разлика от ДМА те нямат физическа форма независимо от това, че могат да имат физически носител. Обикновено нематериалните активи представляват права върху интелектуална или върху индустриална собственост.

Права върху интелектуална собственост са:

 • Лицензия за право върху интелектуална собственост

 • Промишлени дизайни

 • Авторски права

 • Патенти върху изобретения и полезни модели

 • Търговски марки

 • Топологии и интегрални схеми

Права върху индустриална собственост

 • Концесии

 • За добив на подземни богатства

 • За водите

 • За пътища

 • За пристанища и т.н

 • Дългосрочни разрешения за търсене и проучване на подземни богатства

Нематериалните активи са и:

 • Програмни продукти

 • Продуктите от развойна дейност /има го в научни институти – изследвания, открития/

 • Право на строеж

 • Право на ползване

 • Вещно право

 • Разходи за разработване и управление на страници в интернет.

Нематериалните активи са непарични активи, без физическа субстанция които се притежават с цел използване в производството за отдаване под наем или за административни цели. Тези трябва да са разграничими /установими/ да са придобити в резултат на минали събития, да се контролират от предприятието и да носят икономическа изгода.

За да бъде признат един актив като нематериален актив трябва да са налице следните характеристики:

 • Той е установим нефинансов ресурс, придобит и контролиран от предприятието. Установимостта е възможността за определяне на конкретния актив и икономическата изгода от него.

 • Актива няма физическа субстанция макар и да има физически носител


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала