Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на паричните средства


Счетов.отчитане на паричните средства

Паричните ср-ва от счетов. гл.точка са краткотрайни активи на пред-тието във въд на парични налич-ности и парични еквиваленти.

Парич.наличности са: касови налич-ности и банкови депозити пораз-плащателни, депозитни и др.с/ки в национална и чужда валута.

Парич.еквиваленти се определят като съдържания от краткосрочни и бързоликвидни активи, леснобрати-ми в парични наличности. Това са: чекове, срочни депозити, полици и др., които не съдържат значителен риск от промяна в ст/ста им.

За счетоводно отчитане са предвиде-ни – с/ки от гр.50,501-каса във лв.

502-каса във валута, 503-разплащ. с/ка, 504-разплащ.с/ка в валута,

505-акредитиви в лв., 506-акредити-ви в валута, 507-предоставени депо-зити,508-разплащателни чекове и 509-ДДС с/ка.

Тези с/ки са основни, активни. Деби-тират се при увеличение на парич-ните ср-ва, а се кредитират при тяхното намаление.

Всички тези с/ки могат да имат само дебитно салдо. То показва налич-ните парич. ср-ва. Парич. ср-ва в лв. се оценяват, по тяхната номинална ст/ст, а тези в чужда валута при текущото им потребление се оценяват по курс на БНБ в деня на операцията. Парич. ср-ва в чужда валута подлежат на преоценка в края на всеки отчетен период НСС 21.

Обект на счетов. отчитане са два вида операции: касови и безкасови стопан. операции.

І. Касови стопан. операции

А/ увеличения на парич.ср-ва Д-т 501:

1/ изтеглени от разпл. с/ка и запри-ходени в касата 501/503

2/ постъпили парични вноски от клиенти 501/411

3/ постъпили суми в касата

501 /442-вземания от липси

501 /445-взем.от присъди

501/498-др.дебитори

501/422-възстан.служ.аванс

4/ постъпили суми от продажба на собствени акции и облигации

501/101-основ.капитал

/ 153-облигац.заем

/426-дялови вноски

Б/ Намаления на парич.ср-ва К-т 501

1/ внесени в разпл.с/ка от каса

503/501

2/ изплатени суми на доставчици

401/501

3/ изплатени суми в касата

421-персонал /501

422-подотчетни лица/501

444-съдебни р-ди /501

4/ плащане в бр. ф-ри за стоки, м-ли, услуги и др.

302,304,602,609,4531,442/ 501

ІІ. Безкасови стопан.операции

А/ Увеличения на парич. Ср-ва

1/ внесени в разпл. с/ка от касата

503/501

2/инкасирани суми от клиенти

503/411

38получени суми от продажба на акции, облигац, дялови вноски


Материала е изпратен от: Марияна Маринова
Изтегли материала