stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-11 04:22:01 [path_image] => /ufiles/2/147/153361/schetovodno-otchitane-na-parichnite-sredstva-5.png [article_excerpt] => Счетов.отчитане на паричните средства Паричните ср-ва от счетов. гл.точка са краткотрайни активи на пред-тието във въд на парични налич-ности и парични еквиваленти. Парич.наличности са: касови налич-ности и банкови депозити пораз-плащателни, депозитни и др.с/ки в национална и чужда валута. Парич.екв [meta_keywords] => счетов,отчитане,паричните,средства,паричните,счетов,точка,краткотрайни,активи,пред [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153361 [title] => Счетоводно отчитане на паричните средства [article_page] => 2 [article_html] =>

503/101,153,426

4/ суми от продажба движ.ценности

-когато курс продава е по-голям от курс придобиване

503/511,512,513,515,516,723

723/123

5/ борсов курс е по-малък от този на придобиване

503 /511,512,513,515,516

623-когато има

отриц. р-ка

6/ получени суми от НОИ 503/461

7/ получени суми от начисл.диви-деннти, застрах. и лихви

503/424,495,496

8/ постъпили от продажба на валута

-когато курс продава е по-голям от курс купува

503/504,724 и след това 724/123

-когато курс продава е по-малък от курс купува

503,624/504 и след това 123/624

Б/ Намалеине на парич. ср-ва

1/ изтеглени пари от разпл. Ска

501/503

2/ изплащания на задълженията

401,452,453,454,461,495,496,499/501

3/привеждане на суми по срочен депозит 507/503

4/ покупка на валута

504,502,/503

5/ погасяване на заеми

151,152,159,496,621/503

6/ покупка на движ. Ценности

511,512,513,515,516,514/503

7/ плащания на външни услуги

602,609,4531/503

8/ връщане зялове на съдружници

101/503

Другия вид парични ср-ва са валут-ните. На тях са присъщи следните особености:

а/ сделки с чуждестранни контраген-ти – за сумата в чуждестранна валу-та се прилага централен курс на деня на сделката

б/ валутните постъпления и валутни-те плащания пораждатвалутни кур-сови разлики, които се отчитат като текущ финансов приход 724 или разход -624

в/закупена валута – по курс на ней-ното придобиван

г/ в края на периода да се преоценяват по централен курс

д/ валутните парич.ср-ва се водят аналитично по: видове валути, по левова равност/ст и по банк. с/ки

Счетов.отчитане на валут.операции

1/закупуване на валути 504/503-безкасово, и 502/501 – в срок

2/ продажба ва валута

-по курс>от курс купува

503/504,724 и след това 724/123

-по курс<от курс купува

503,624/504 и след 123/624

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 3 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153361/schetovodno-otchitane-na-parichnite-sredstva-5-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153361/schetovodno-otchitane-na-parichnite-sredstva-5-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Марияна Маринова [user_id] => 5405 )