Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на приходите в бюджетното предприятие


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В БЮДЖЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Приходите се определят най-общо като изменения породени от стопанските операции и събития, които водят до увеличаване на актива или до намаляване на пасива. Основна специфика на приходите в бюджетното предприятие е тяхното строго целево предназначение. Характерна особеност на приходите в публичния сектор е че те възникват глано при паричното си проявление. това е така защото финансирането на бюджетната дейност се осъществява чрез реално предостяване на парично средства. съществуват прихди за които не се налага парично изражение, те са по повод отношения между различни структурни елементи на вържавния бюджет. според дейността които възникват приходите са бюджетин и извънбюджетни

- бюджетните приходи се групират на данъчни и неданъчните бюджетни приходи са главно под формата на получени субсидии от финансиращият бюджет. Тяхното предназначение е строго целево . покриване на разходите за осъществяване на бюджетната дейност.

Размера на бюджетната субсидия е определен съгласно плана за приходита на местните бюджети или на републиканските бюджети. В групата на неданъчните приходи се включват различни такси, глоби, санкции, лихви по забавени държавни вземания и др.

Данъчните приходи – са постъпления от преки и косвени данйци – ЗКПО, ЗДДС, ДСгради

Извънбюджетните приходи са резултат от стопанската дейност осъществена в бюджетното предприятие. Има и трета група приходи - Приходи от други дейности – такси които се плащат за ползване на услуги на бюджетната дейност

Според икономическата си същност приходите биват три групи

- приходи от дейността

- финансови приходи

- извънредни приходи

При отчитането на приходите водещ е принципа на текущото начисвяване, но при изготвяне на отчета на касовото изпълнение на бюджета се използва принципа на паричните потоци.

Приходите се отчитат по сметки от раздел VІІ към които се организира аналитично по параграфи на единната бюджетна класификация

- данъчни приходи – отчитат се по сметки от гр. 70

специфично е че данъчните приходи се отчитат текущо през отчетния период на принципа на паричния поток. При подаване на данъмна декларация трябва да се установи точно стойността на дължимия данък, или пък на надвнесения данък.

- При текущото получаване на данъчни приходи се

Дебит гр. 50 - Парични средства

Кредит гр. 70 - Приходи от данъци и такси

- При получаване на данъчната декларация с точния размер на дължимия данък за довнасяне се съставя счетоводната статия

Дебит гр. 43 - Разчети по публични вземания и вземания от активирани гаранции, концесии, приватизация и участия

Кредит гр. 70 - Приходи от данъци и такси


Материала е изпратен от: Драго Динев
Изтегли материала