Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на производствените операции. Организация, методология и процедурни техники


Счетоводно отчитане на производствените операции. Организация, методология и процедурни техники


1. Общ поглед, същност и особености на счетоводните показатели на процесите на процесите на капиталовия оборот

Счетоводните икономически показатели са отражение в паричен израз на свойства, връзки и закономерности, присъщи на иконом.действителност. Те се намират в счетоводно балансово единство(статично)в началото, през отчетния период и в края, и (динамично) – през отчетния период.Едновременно са свързани с принципа на двойнствеността, породени от всяка отделна операция, в засегнатите от нея обекти.


2.Осн.процеси на капиталовия оборот са снабдяване, производство и реализация

2.1. Снабдяването е процес, пораждащ капиталови р-ди; разходват се пари и други ресурси, които се трансформират в друг желан вид ресурс

Ако той не е завършил, направените до момента р-ди, както по форма, така и по съдържание, се третират като наличен ресурс във вид на доставка


2.2. Производството е процес, при който наличните ресурси (ДМА,Материални запаси), за снабдяването на които вече е разходван К в миналото, стойностно се превръщат в разходи:

  • по вид разходвани ресурси – разход за материали, на пари за външни услуги и т.н., разходи по икономически елементи

  • разходи по предназначение – направени разходи по видове ресурси се преразпределят за основните дейности и от там стават части от стойността на произведената продукция или част от организацията, управлението или поддържането на дейността.

2.3. Реализация – процес, при който произведеният продукт (продукция, услуги) се превръща в пари (веднага или при разсрочено плащане) т.е. получава се приход в размер на продажната цена, определена от пазара. С полученият от продажбите приход се възстановява разходваният К, преминал във формата на:

  • себестойност на продавания продукт

  • себестойност на наличната на склад продукция

  • разходи по продажбите и административни разходи


Забележка: от гл. точка на стойността и промените в нея разходите могат сами да възпроизвеждат стойността си или да не могат да възпроизведат стойността си, при което тя е консумирана. В този смисъл разходите биват производствени и непроизводствени.

Забележка: възстановяването на разходите инвестирани в материали и в стоки се възстановява чрез продажбата на произведената продукция и услуги или чрез продажба на стоките, т.е. материалните запаси под формата на материали, на незав. произв. подлежат на стойностни капиталови възвръщания докато не приемат формата на продукция и услуги.


Като резултат, ако прихода е по-голям от размера на реализираната себестойност на продажбите се получава брутен доход, част от който е приход предназначен по необходимост да възстанови разходите по продажбите и админ. разходи, т.е. да възстанови консумираната стойност по повод организацията и управлението на дейностите.

Направените фин. разходи за лихви, дивиденти и други представляват изтичане на капитал в загуби, а получените фин. приходи са по същество вливане на капитал – т.е. печалба. Обикновено фин. приходи не предполагат фин. разходи. Това дава основание текущо да се отчитат поотделно и периодично да се приключват отделно със Сметка печалби и загуби.


Материала е изпратен от: DIMITRIYA ATANASOVA
Изтегли материала