Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на производствените операции. Организация, методология и процедурни техники


7. Според начина на транспортиране

 • по море

 • сухопътен транспорт

 • по въздушен транспорт


В широк смисъл на думата снбдяването може да се отнесе към:

 • ДМА

 • НМДА

 • материални запаси и стоки

 • осигуряване а парични еквиваленти за текущо разплащане

 • снабдяване с трудови ресурси – сключват се договори с лица срещу влагане на труд. Самите договори на трудовия пазар не водят до сделка свързана със стойностни изменения. Трудът се съединява с останалите фактори на производство. Разходът за труд е част от създадената от труда стойност отговаряща на цената на труда.


3.2. Методология на счет. операции - тя включва

 • Съобразяване отделни елементи на счетоводния метод

 • Определяне на ефективното им използване за

 • Създаване на показатели и данни и за извличане на

 • инфо – текуща и периодична

Методите, чрез които се създава съответната система от данни и показатели се прилагат взаимосвързано като се съобразяват:

 • нормативно определените елементи

 • изискванията на текущото отчитане при специфична организация на снабдяването

 • изискванията на периодичното отчитане, свързани с годишно приклучване и изискванията на фин.отчети

 • изискванията на фин.управление и вътрешният мениджмънт потребността от прогнозиране и определяне на планови цели, бюджетирането и контрола на изпълнението


3.3. Процедурни техники – разработват се вътрешни правила за реда на текущото счет отчитане и за представянето на дълготр. активи и фин. запаси. По-конкретно тук трябва да се имат предвид

 • Изработват се вътрешни правила за текущо отчитане, за представяне на материалните активи и запаси.

 • Определят се първични документи, оборота и отговорните лица, удостоверяващи достоверността на инфо.

 • Определят се счетоводните сметки и начинът за записване по тях- от първични документи или предварително съставени сборни документи.

 • Формулират се счет.статии и въвеждането им в общия журнал за текущо хронологично счетоводно отчитане, където получават номер и дата.

 • Осъществява се текущо системно отчитане в Главната книга и в Журнала за аналитичните сметки към съответните главни синтетични сметки.

 • Извършва се периодична проверка на точността на текущото отчитане т.е. изготвят се оборотни ведомости на аналитичните сметки към всяка главна сметка.

 • Сборните данни се сравняват с началните крайните салда и обороти.


Материала е изпратен от: DIMITRIYA ATANASOVA
Изтегли материала