Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на разчетите.Принципи и организация


Счетов. отчитане на разчетите – принципи и организация

Разчетите на пред-тията са паричен израз на стопанско-правните му от-ношения с трети лица – ФЛ и ЮЛ, които възникват в процеса на него-вата дейност. Това са отношеня с държавата и др. държ. институции, с др.пред-тия – местни и чуждестран-ни, с персона и с др. ФЛ. Биват:

а/ вътрешни – м/у пред-тието и не-говите подразделения, както и м/у самите подразделения във вертикал-на и хоризонтална посова

б/ в зависимост от отчетно-иконо-мическа същност

-вземания – клиенти, подотчетни лица, др.дебитори, присъд.вземане

-задължения – доставчици, 452,453,

454,456,457,460,421,499

в/ в зивисимост от проявлението им като конкретни активи и пасиви

-реални разчети

-условни – те са не възмездиви в момента на възникване и погася-ването зависи от едно бъдъщо събитие.

І. Счетовод. отчитане на разчетите на пред-тието с държавата и др. държав. институции

Това става с гр. 45 – разчети с бюджета и с ведомства

Облагаемата печалба = (П-Р) преди данъци, преозразуван съгл. чл.23 от ЗКПО, което гласи „размерът на облагаемата П-ба се получава, като финансовия резултат (счетоводна П/З) от ОПР се преобразува чрез неговото увеличаване или намалява-не за данъчни цели”

Данъка се внася до 31.03. след приспадане на авансовите вноски. Авансовите вноски са на бада 1/12ч /обл.печалба/ от предходната год., внасят се до 15 число на текущия месец.

Начисляване - 123/452

Внасяне – 452/503

Сметка 453 – разчети за ДДс

Пред-тията регистрирано по ЗДДС отчитат своите взаимоотношения с контрагентите в хода на стопан. процес, отношения с бюджети във връзка разчитането по ДДС. Начи-сляването, прихващането, разчита-нето се извършва на основата на действащото законодателство и дей-стващите нормат. актове. Всяко регистрирано по ЗДДС лице е длъжно да начислява ДДС при всяка извършена от него доставка

Водят се анал. с/ки7

-активни 4531-начислен д-к за покупките

4538-данък за възстановяване

-пасивни 4532-нач.д-к за продажба

4539-данък за внасяне

Данъчните документи са: данъчна ф/ра, данъчно кредитно известие ДКИ и данъчно дебитно известие ДДИ

Сметка 454 –предприятията отчитат сметките си взаимоот. с бюджета във връзка с удържан данък в:у доходите на ФЛ, наето по трудови и облига-цинни отношения в пред-тията.

-д-к в/у доходите на ФЛ на трудов договор

-авансов д-к при изплащане на доходи на лица, заети по извънтруд. Правоотношения

-еднократни данъци в/у доходите на ФЛ

-ЕТ при патентна дейност-отчитат патентния д-к

Размерът на ДОД се определя:

По чл.38 за 1 месец

По чл.35 – годишна таблица


Материала е изпратен от: Tsvetana
Изтегли материала