Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на разчетите.Принципи и организация


По чл.21 – авансов д-к

Удържана е 421/454 от персонала

Изплащане – 454/503

Сметка 456 –разчети с акцизи – пасивна сметка. Облагат се: пиво, вина, спиртни напитки, тютюни, бензин, хазартни игрални автомати, автомобили.

Осомености:

-акциза се включва в цената на придобиване

-начислява се еднократн

-дължи се ДДС в/у акзица

-акзица се внася до 14 и 28 число 456/503

-с акзиц се облагат и стоки, използ-вани за представит. цели (акцизни стоки) в/у пазарната им цена

-при безвъзмездно получени акцизни стоки и услуги

-акциза е в/у пазар.цена – 304/456

Трябва де се има предвид, че съгл. чл.42 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите при осъществява-не на сделки с акцизни стоки реги-стрините по този закон лица да из-дават данъчни ф/ри. Тя се издава в 3 екземпляра. Акциза се записва на отделен ред.

При износ, включително и в осво-боден склад акциза се възстановява 30 дни след подаване на декларация.

-411/702-продаж.с/ст без акциз

702/304-отчет.с/ст без акциз

456/304-акциз

702/123

503/456-възстанов. на акциз

Разчети с осигурител.гр.46

Отчитат се взаимоотношенията на пред-тието с осигурителните инсти-тути. Активно-пасивен х-р. Има голяма аналитичност. Всяко пред-приятие организира тази аналитич-ност в зависимост от (х-ра на рабо-тата) счет. политика.

ІІ.Разчети по лихви

496 – вземани и задължения във връзка с начисляване и изплащане на лихва. Обикновенно възникват при предоставяне или получаване на заем.

-ако ние сме получили кредит

621/496-начисляване

496/503-изплащане

123/621-отчит.загуб.

-ако сме предоставили кредит

496/721-начисляване вземане

503/496-получаване лихва

721/123-отчит.печалба

ІІІ.Счетов.отчитане на резчетите на пред-тието с персонала

421 –пасивна разчетна. Кредитира се при начисляване на трудов.възна-граждения или на обезщетения. Дебитира се при удръжна и изпла-щане на възнагражденията.

Салдото показва неизплатените възнаграждения.

422 – активна – подотчетни лица

-422/501 – даден аванса

-501/422-връща аванса

ІV. Разчети на пред-тието с него-вите съдружници и учредители

Формирайки к-ла ч/з подписка, м/у ТБ и неговите учредители възникват разчетни отношения. Предвидени са сметките: 424-вземания от съучастия – активна с/ка, 425 – задължения за съучастия –пасивна с/ка, 426 – взе-мания по записани дялови вноски – активна с/ка.


Материала е изпратен от: Tsvetana
Изтегли материала