Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на разчетите в бюджетното предприятие


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ В БЮДЖЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Разчетите се определят като паричен израз на стопанските отношения с трети лица. Те обикновено възникват по повод вземания и по повод задължения на бюджетното предприятие.

Разчетите могат да се класифицират като

  • Краткосрочни - до една година и

  • Дългосрочни - над една година;

1. Според юридическия статус

- вътрешни

- външни

2. Според проявлението в счетоводния баланс

- реални – балансови

- условни – задбалансови

разчетните взаимоотношения се отчитат по

гр. 40 - Доставчици

гр. 41 - Клиенти

гр. 42 - Разчети с персонал, студенти, пенсии, социални помощи, обезщетения и субсидии

гр. 43 - Разчети по публични вземания и вземания от активирани гаранции, концесии, приватизация и участия

гр. 45 - Разчети за данъци, социално осигуряване и други операции и доставки между бюджетни предприятия

гр. 46 - Разчети за временни безлихвени заеми и средства па разпореждане

гр. 48 - Други разчети

гр. 92 - Дебитори и кредитори по условни вземания и задължения

гр. 99 - Други задбалансови активи и пасиви и кореспондиращи задбалансови сметки


Сметките за разчети по които се отчитат вземамнията са активни, а тези по които се отчитат задълженията са пасивни.

Към сметките за разчети е подходящо да се организира, такова аналитично отчитане, което да дава информация за конкретния контрагент, за вида на валута, по която е разчета и други.

най-типични разчети за бюджетното предприятие са

- са свързани със задължението към доставчика – възникват при покупките на актива

Дебит сметки от р-л ІІ и ІІІ

Кредит 4010 - Задължения към доставчици от страната

(4030) - Задължения към доставчици от чужбина

- при погасяване на задълженията към доставчика

Дебит 4010 - Задължения към доставчици от страната

(4030) - Задължения към доставчици от чужбина

Кредит гр. 50 – Парични средства

- свързани с вземанията от Доставчици по аванси – активна

Дебит 4020 - Доставчици по аванси от страната

(4040) - Доставчици по аванси от чужбина

Кредит гр. 50 - Парични средства


Материала е изпратен от: Драго Динев
Изтегли материала