Сряда, 25- ти Ноември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на разходите в бюджетното предприятие


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Най-общо разходите могат да се определят като изменение предизвикани от стопански операции и събития, които водяат до намаление на активи или до възникване на увеличение на посиви.

Според дейността която се реализират, разходите в бюджетното предприятие биват:

- бюджетни

- извънбюджетни

- разходи за други дейности

Според икономическата си ръщност различаваме

- разходи за дейността

- финансови разходи

- извънредни разходи

Счетоводното отчитане на разходите в предприятието от публичния сектор се осъществява при спазване на принципа за текущо начисляване т.е. разходите се отразяват за периода в който са възникнали независимо от паричното им проявление. Специфично за бюджетното предприятие е че принципа за текущо начисляване се допълва от прилагане принципа за паричните потоци. Така се удовлетволява изискането за ежемесечно съставяне на отчет за касовото изпълнение на бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове. Този отчет се отразяват само разходите, които са намерили проявление кото изходящи парични потоци.

Двата принципа – текущо начисляване и паричен поток са с важно значение в бюджетното предприятие, но основният водещ принцип е винаги принципа за текущото начисляване

В единния сметкоплан на бюджетното предприятие за отчитане на разходите е предвиден раздел VІ.

Съществена специфика на бюджетното счетоводство е че към тези сметки е аналитично отчитене по параграфи на единната бюджетна класификация

а) разходи по икономически елементи – отчитат се по сметки от гр. 60

601- Разходи за материали

602 - Разходи за външни услуги

603 - Разходи за амортuзациu

604 - Разходи за заплати, други възнаграждения и npoвизuu за персонала

605 - Разходи за социални осигуровки за персонал и други лица

606 - Разходи за данъци u такси

607 - Haeми и некапитализирани разходu за инфраструкrypни обекти, земя

608 - Приписани разходи за услуги, наеми и др.

609 - Други разходи


Всички сметки от тази група са активни с изключение на сметка 6048 – Сторнирани разходи за провизии за персонал.

Разходите да материали се оценяват по един от методите средно претеглена цена, І-ва входяща – І-ва изходяща или конкретно определена цена.

- при възникване на разходите за материали


Материала е изпратен от: TOTKA PETROVA
Изтегли материала