Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на разходите за основна дейност-промишлена, селскостопанска, строителна и търговска


Счетов. отчитане на разходите за основна дейност- промишлен, селско,строител. и търговска.

Основната дейност е съвкупност от стоп.операции, от които се генери-рат основните (значителна част) от приходите на дадено пред-тие. Основната дейност определя функционалното му предназначение. Нов момент сега, че пред-тията могат едновременно да извършват няколко основни дейност. На прак-тика те се развиват най-вече в произв.пред-тия, които откриват търгов. обекти за продажба на соб-ствена продукция. Една от основнит-те дейности е водеща.

За отчитане на основната дейност е предвидена с/ка 611. Когато основ-ните дейности са повече се органи-зира аналитичност с 4-ри цифри.

6111-р-ди за промишлена дейност

6112-р-ди за селскостопан.дейност

6113-р-ди за строителна дейност

6114-р-ди за търгов. дейност

С/ка 611 е основна активна сметка. Тя се съдържа в баланса на предпри-ятието, чийто основна дейност е произ-вото и показва незавършено произ-во.

І. 6111- промишлена дейност

Тук се включват – производство на енерго и топлоенергия, преработка на природни изкопаеми и суровини, преработка на селскостоп.суровини, произ-во на ср-ва на труда , произ-водство на предмети за потребление, произ-во на невеществена продукция във вид на ремонтни услуги.

Промишл.дейност счетоводно се отчита като с-ма с два основни компонента: отчитане производст-вените р-ди и калкулиране на себест/ста на продукцията и услуги-те. Като изчислителна процедура калкулирането се отличава от отчитането на производ. р-ди. В крайна сметка калкулирането е определящо по отношения на отчи-тането на р-дите –обуславя начина на аналитичното им отчитане. Отчи-тането на р-дите пък обуславя до голяма степен изпълнението на кал-кулирането. В с/ка 611. се водят ана-литични партиди, които могат да бъдат: по произв. структурни звена, цехове, участъпи, по поръчки и др.

В сч-вото е изведен признака „произход” пред признака” предназначение. Това важи и за промишлен. дейност.

Р-дите първо минават по икон. еле-менти и тогава в края на отч.период или веднага те се отнасят по Д-т 611.

Партида 6111 – 6111/601,602,603,604

605,609

По Д-та на 611 (6111) се отнасят и др. разходи – 611/612,616,617,652

Не се задържат дълго в склада.

При полуфабрикати – двуаспектно отчитане също се дебитира 6111. Полуфабрикатите имат две особе-ности: те не са готова продукция, но не са и незавършено п-во, защото могат да бъдат продадени. Отчитане:

1/ безполуфабрикатен вариант – полуфабрикатите остават като неза-вършено п-во по Дт с/ка 6111 като салдо, само че се прехвърлят по етапи в калкулацията с/у Кт на с/ка 6111. Не се задържат дълго в склада.

2/ полуфабрикатен – ако се задържат дълго в склада, заприхождават се по фактическа себест/ст. Няма с/ка за полуфабрикати собствено п-во, затова се използва с/ка 302 въз основа на скл. разписка.

302/6111 – те са изходен м-л за следващото п-во: при влагането им не бива да се минава пак през гр.60, трудност има и ако се купуват и от вън същите м-ли как да се разграни-чават и как да се следи кои да минат през гр.60 и кои не. Има две възмож-ности да бъдат разграничени:


Материала е изпратен от: Недка Михайлова
Изтегли материала