Сряда, 12- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на разходите за основна дейност-промишлена, селскостопанска, строителна и търговска


-да има две отделни с/ки 302 -3021 и 3022.

-да се води с/ка 309”полуфабрикати” собствено произ-во.

3/ в промишлените пред-тия 6111 се кредитират също и с произв. продук-ция - 303/6111.

Допуска се през год. с/ка 303 да се оценява по ориентировъчна цена, вместо по фактическа себест/ст. Изискването обаче е на 31.12 да се коригира до фактическата . Това става по два ничина:

-пряко със сторно на разликата или доначисл. 303/6111-на останалите

701/6111-на продадените вече

-непряко с корективна с/ка 307

611/307-корекция на останалата продукция непрод.

701/307-корекция на продаадените вече. Ориентировъчната оценка създава удобство.

4/ отчитане на произв. брак – бракът в произ-вото е нежелано явление, но е присък на пред-тия с произв. дей-ност. Извършените р-ди във връзка с брака по същество са непроизво-дителни. Биват поправими и непоправими.

-поправим 61172 –р-ди за непоправим брак / 6111

-непоправим -61171-р-ди за поправим брак / 6111

Поправим брак – за да се поправи брака се правят още разходи

61171/ гр.60

302/61171,

421/61171-по вина на работника

441/61171-по вина на доставчика

6111/6171-без вина за с/ка на предпр.

Непоправим окончателно бракуване по факт. себест/ст-61171/6111

5/ при незавършено произ-во – инвентразация – преброяване, из-мерване, претегляне

-излишъкът се заприхождава по факт. себест/ст – 6111/709

-липса – 609/6111-когато липсата остава за с/ка на предприятието, но ако е констатирано липса по вина на МОЛ- 442/6111,443,4532

ІІ. 6112-селскостопан. Дейност

Извършва се от: земеделски коопе-рации, земеделски сдружения и зе-меделски стопани, които за да ползват данъчни и кредитни префе-ренции, следва да са регистрирани в областните земеделски служби.

Селск.стопанство е свързано с мно-жество специфични действия. Не са редки случаите на загуби от бедствия и болести по животните, затова е необходимо да се застрахо-ват. За тях застраховкаат е производ. разход. Счетоводно отчитане: натрупват се разходите

6112/601,602,603,604,605,609

Застраховка – тук тае произв.разход

602/495-начисляваме я

495/503 – внасяме я

6112/602- получено обезщетение от застраховката

-като извънреден приход 495/791

-може да се третира и като п-д от дейността, щом внесената застра-ховка е отчетена като р-д за дейно-стта. Има две възможности:

495-застрх

302-отпадаци/ 709

709/611

707/611,311,312

Другата възможност с с/ка 707-приходи от застрах.събития

495,302или501/707


Материала е изпратен от: Недка Михайлова
Изтегли материала