Сряда, 12- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на разходите за основна дейност-промишлена, селскостопанска, строителна и търговска


707/123

ІІІ. 6113 – счетов.отчинате на строителство

6113/601,602,603,604,605,609

-закупена зема за строеж като м-л

302/401 , 601/302 , 6113/601

-закупено право на строеж

601/401 , 6113/601

-отчитане произв. брак

6113/6117

-временно строителство – използва се от пред-тието строител, собстве-ник е инвеститора

411/701,4532

701/6113 , 701/123

-при инвестирота на ДМА

203,4531/401

Когато строителното пред-тие стори за своя сметка, то е и инвеститор

-временните сгради, ел.мрежи, водопроводи по гр.60 /6113

-сгради 203/6113

-съоръжения за придобиване 204/6113

Строителните пред-тия заделят р-ди за отстраняване на дефекти през гаранционния му срок :

607/499 , 611/607 – р-ди за провизии

При отстраняване на дефектите натрупаните р-ди по Д-т нас/ка 611, при отстраняване на дефектите, се отнасят за покриване на заделените гаранц. Суми – 709/611, 499/709 или за закриване на неусвоени суми при изтичане на гаранцията – 499/709

ІVІ Счетов.отчит. на търг.дейност

6114 –търг.дейнст – неин обект е покупко-продажба на стоки. По-средническа дейност м/у произво-дители и потребители. Набират се разх. по: търгов. обекти, по видове разходи. И тук първо р-дите се отчитат по иконом. Елементи

6114/601,602,603,604,605,609

6114/612,651

702/6114

В края на отч.период по 6114 няма с/до, но влияе в/у вида и р-ра на фин. резултат от търг. дейност.

15. Калкулиране себест/ста на продукцията от промишл. и селскостопан. дейност.

Калкулирането е основен способ на счет-вото и като такъв остава неиз-менен. Освен, че е изчислителна процедура, калкулирането е и знание за същността и методите за опреде-ляне себест/ста на продуктите и услугите. Калкулирането се разглеж-да като методика за обхващане, из-мерване и дефиниране на р-дите с цел да се установи себест/ста на даден калкулационен обект, като по време на неговото произ-во – факти-ческа себест/ст, а също планова, нормативна, планово-нормативна себест/ст.

Единствено чрез келкулиране на произв.р-ди може да се определи себест/ста на едно изделие (продукт или услуги), а оттам и неговата цена. Това е необходимо за водене на пра-вилна ценова политика в условията на пазар. стопанство Създадената ч/з калкулиране инф-ция за себест/ста е основа за установяване и анализиране на вида и причините за преразходи по отделни статии на калкулацията. Целта е да се оптимизират. Затова калкулирането е помощно и контролно ср-во в управлението.

Калкулирането като дейнсто се осъ-ществява от сч-вото с помощта на методи на калкулиране. Те в зависи-мост от различни критерии и приз-наци са разрични. Основните крите-рии може да ги обобщим в 3 гр. и ч/з


Материала е изпратен от: Недка Михайлова
Изтегли материала