Сряда, 12- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на разходите за основна дейност-промишлена, селскостопанска, строителна и търговска


Тях да определим методиките.

1/ Според обектите на отчитане на разходите –по поръчки и по процеси

2/ Според степента на обхващане на р-дите – калкулиране по пълни разходи и калкулиране по промен-ливи р-ди

3/ в зависимост от времето на из-вършване на разходите – по факти-чески р-ди и по планови(норматив-ни ).

Всяко пред-тие може да избере свой специфичен метод, като единствено-то условие е да съдим за задължи-телно включени и трите признака

Пример: по-поръчков метод – по пълни разходи – по фактич.разходи.

Метод по поръчков – калкулация на цялата поръчка.

Метод по процеси – има няколко варианта:

а/прост-еднофазен

б/по преработков –петфазен

-полуфабрикатен

-безполуфабрикатен

Процесът на калкулиране като про-цедура се осъществява ч/з калкула-цията – тя е ср-во с цел изчисляване себест/ста. Вида на калкулацията зависи от вида себест/ст – пълна, съкратена, фактическа и нормативна.

Последователност при изпълнение на изчислителни процедури –калку-лиране.

По поръчков метод:

1/ извършените осн. произв.р-ди са отчетени по статии на калкулация. Тези разходи преди това са отчетени по икон. Елементи:

611/601,602,603,604,605,609

2/ заприхождаване на използваеми отпадъци – 302/611

3/ след инвентаризация установяване незав. произ-во

Ако сме възпрели гот.продукция да се заприхождава по ориентировъчна цена през периода, то след оконча-телното изчисляване на фак. себест/ст се налага да се извършат коригиращи операции:

а/ заприхождаване по ориентировъч-на цена - 303/611 бр.х ориен.цена

б/ продавана продукция заприходена по ориент. цена – 701/611-за изпис-вана на продукцията

в/ корекция – ако факт.себест/ст е по-голяма от ориент цена –прераз-ход – 303,701/611

ако факт.себест/ст е по-малка от ориентир. цена - икономия

303,701/611-червена статия

Др. вариант за счет. отчитане е със с/ка 307-отклонения от факт.себес/т

-ако факт.себес/ст е по-голяма от ориентир. цена -преразход

307/611- привеждане ориент. цена към факт. с/ст – доначисляваме

-когато факт.себес/ст е по-малка от ориент. цена – икономия 611/307

-за продадените вече продукти – червено сторно - 701/307

Калкулиране на себест/ста на селскостоп. продукция -

В селското ст-во калкулационния период е една година. При калку-лирането себест/ста на селскостоп. продукция първо се определя калку-лационния обект. Има няколко осо-бености:

1/ ако от култури и животни се доби-ват едновременно няколко продук-ти – трябва да се разграничат коя е основна и коя е допълнителна продукция. Основната продукция е тази, заради която се организира самото про-во. Допълн. продукция – съпътстваща про-вото на основната.

Себест/ста се изчислява само на основната, а допълнителната се оце-нява по оценъчна ст/ст т.е. продажна цена или вътрешна цена.


Материала е изпратен от: Недка Михайлова
Изтегли материала