Сряда, 12- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на разходите за основна дейност-промишлена, селскостопанска, строителна и търговска


2/ др.особеност, е че обекта на кал-кулирането могат да бъдат потре-бителните ср-ва на селскостоп. продукция – маслен градус – за масло, захарност за грозде.

3/ животните се представят от поро-ди, а културите от сортове, в чиято продукция се съдържа едни и същи потребителски св-ва.

Изчисляване на себест/ста когато от културата или вида животни е про-изведен само един вид основна про-дукция

1/ установяване сумата на основни-те произв. р-ди, която съответства на основната продукция

-611/гр.60 – общи основ.произ. р-ди

-303/611 – осчетов. допълнит. Про-дукция по нейната оценъчна ст/ст

2/ изчисляване себес/ста на 1-ца продукция – разделят се фактич. основни произв.р-ди на количест-вото продукция

303/611-аналитично бр. х фактич.себест/ст

3/ определена разликата м/у ориен-тировъчната оценка и факт. себест/ст на 1-ца оснв. Продукция

4/ с общата сума на разликата м/у ориентировъчната оценка и фактич. себест/ст се коригира:

-при преразход 303/611

-при окономия 303/611-червена статия.Материала е изпратен от: Недка Михайлова
Изтегли материала