Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на взаимоотношенията с персонала и с осигурителите


Счетов. отчитане на взаимоот-ношенията с персонала и с осигу-рителите.

За отчитане на взаимоотношенията на пред-тието с неговия персонал е предвидена една счетов. с/ка 421. Определението на понятието персо-нал се дава в НСС19

Персонал – лицата, които работят в пред-тието + тези с д-р за у-ние.

Доходи – всички форми на възна-граждение в замяна на положения труд. Билат: а/краткосрочни - напълно изискуеми до 12 м.след м., в който е положен труд – РЗ, допъл-нително възнагражд., разпред. на фин.резултат, платен годиш.отпуск, социални осигуровки, непарични възнаграждения.

б/ доходи при напускане,

в/ компенсации под форма на акции и дялове

г/ доходи след напускане

д/ др.дългосрочни доходи

Предвидено е аналитично водене на с/ка 421. Начисляването и изплаща-нето на задълженията на пред-тието към персонала преминава през след-ните етапи:

1/ аванса 604/421

2/ начислява се РЗ – краткосрочни доходи по ведомост

3/ начисляват се надбавки, които не произтичат от положения труд – платен отпуск, болнични

4/начисляват се удръжки

а/ задължителни – ф.Пенсии, ф.Здравна, ф.Безработица, ф. ОЗМ, ф. ТЗПБ, аванс 421/421, съдебед запор ако има 421/455

ДОД – 421/454

б/доброволни – теглене ВСК, заеми, лични застрах, влог, чл.внос

5/ привеждат се удръжките по съот-ветните фондове

6/ изтеглят се суми от банковите с/ки за изплащане на възнаграждението

7/ не получените суми се депонират

С/ката, с която се отчитат взаимо-отношенията с персонала 421 – пасивни, салдото показва размера на текущите задължения към персонала

В определени случаи може да има дебитно салдо, ако авносов изплате-ните с персонала и начислените удръжки превишават начислените полагаеми трудови възнаграждения.

Взаимоотношенията на пред-тието с осигурителн.институти се отчитат със с/ки от гр.46

Осигурителни вноски биват два вида: задължителни и доброволни.

Задължителните осигур.вноски се изчисляват и внасят в/у :

-получените брутни възнагражд. и др. доходи от трудова дейност за работещи по труд. договори

-в/у сумите за с/ка на социални р-ди изплатени в пари към натура

Доброволните се определят и внасят според:

-поетите ангажименти по сключени договори м/у пред-тието и персонала

-сключени договори от страна на работ. и осигур. институти.

Сметките от гр.46 са активно-пасивни.

Кредит салдо – отразява размера на начислените, но не внесени ср-ва, дебит салдо – показва, че е преведе-но повече от начисленото.Води се аналитичност – за всеки фонд отделна сметка.

І. ДОО

Фонд пенсии, общо заболяване и безработица ІІІ кат. родените след 31.12.1959г. е 26.5% , а родените преди 1960 г. 29.5%

Фонд пенсии, общо заболяване и безработика ІІ кате за родените след 31.12.1959 е 29.5% , а родените преди е 32.5%.

Фонд „Трудова злополука и профе-сионална болест 0.4 – 1.1%

Фонд ЗО - 6%


Материала е изпратен от: Марийка Василева
Изтегли материала