Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане на земите, парковете, инфрактруктурни обекти


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ЗЕМИТЕ, ПАРКОВЕТЕ, ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ И АКТИВИТЕ С ИСТОРИЧЕСКА И ХУДОЖЕСТВЕНА СТОЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Това е най-същестената специфика в отчитането. Счита се че тези активи: земи, паркове и градини, инфраструктурни обекти – пътища, мостове, газопроводи, парапроводи, активи с историческа и художествена стойност – мемориални комплески, паметници, скулпторни композиции, музейни композиции, музейни експонати и други. ДМА и материални запаси, които се предназначени за специални дейности свързани с отбраната и сигурността на страната. Не отговарят на дефиницията за актив защото:

  • От счетоводна гледна точка не е налице извличането на изгода и контрол върху тези активи, а по-скоро предприятието има функции по тяхното опазване и съхранение.

  • В някои случаи е трудно тези активи да бъдат надежно оценени;

  • Някои от тези активи са публични блага и не може да се контролира достъпа до тях;

  • Включването на тези активи в баланса може да подведе потребителите на информация за балансовото число на предприятието

За изграждането и основен ремонт на инфраструктурни обекти текущите разходи се отчитат по сметка 6504 - Разходи за изграждане на инфраструктурни обекти по стопански начин

Дебит 6504 - Разходи за изграждане на инфраструктурни обекти по стопански начин

Дебит 6508 - Основен peмонт на инфраструктурnи обекти по стопански начин

Кредит гр. 50 – Парични средства

Кредит 401 - Доставчици от страната

Останалите активи разходите по придобиването се отчитат

Дебит 607 - Haeми и некапитализирани разходu за инфраструкrypни обекти, земя

и активи с художествена и историческа стойност

Кредит 50 – Парични средства

Кредит 401 - Доставчици от страната

Като текущ разход


След които всички активи, без бойни и разознавателни се отчитат задбалансово,

Дебит 990 - Земн, инфраструктурни обекти и други активи в употреба, изписани като разход

Кредит 9998 - 9989 Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви


9901 - Земи, гори и трайни насаждения

9902 - Инфраструкгурни обекти

9903 - Активи с историческа и художествена стойност

9904 - Книги в библиотеките

9909 - Други активи в употреба, изписани като разход


Аналитичното отчитане по видове активи, по местонахождение, МОЛ, по инвентарен номер и др.


Материала е изпратен от: Драго Динев
Изтегли материала