Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводно отчитане приходите от продажби


СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ, ВЗЕМАНИЯТА И ПАРИТЕ – ТЕКУЩО И ПРЕДСТАВЯНЕТО ИМ ВЪВ ФО


Съдържание:

I. Въведение

1. определение на приходите

2. измерване, оценяване на приходите

3. идентифициране на операцията/сделката и критерии за признаване на приходите от обичайна дейност

4. оповестяване

II. Счетоводно отчитане на приходите от продажби

1. продажби в брой, с кредитни карти и на кредит

2. рекламации при продажба

3. определяне размера на НПП от продажби

4. различни видове продажби

III. Оценяване и отчитане на вземанията

1. дефиниране на вземанията

2. счетоводно отчитане на лошите кредити

3. посочване на вземанията във ФО

IV. Прилагане принципи на текущо начисляване при специални обстоятелства

1. отложени приходи

2. разсрочени приходи

3. дългосрочни договори за строителство

V. Отчитане и контрол на паричните наличности.


I. Въведение.

В счетоводната регламентация има специален стандарт за прихода. Това е 18, който разглежда счетоводното третиране на някои видове сделки и събития, което означава, че не е изчерпателен по отношение на всички разнородни форми на прихода, както и по отношение на възможните стратегии за признаване на прихода.

В този смисъл други стандарти регламентират отчитането на различни категории приходи.

Винаги, при всеки вид приход, се изисква да бъде измерим по справедливата стойност на продадения продукт, независимо какъв е (продукция, услуги и др.)

Специален стандарт за приходите дава определение в смисъл приходът е брутен поток от икономически ползи (пари и други) през периода.

Той е създаден в хода на обичайната дейност, когато тези потоци водят до увеличение на СК, различно от увеличенията на капитала. свързани с вноските от акционери.

За какво увеличение на СК става дума?

Ако получим приход по справедлива стойност, която не превишава себестойността на продукта


капитал=>приход

без

ДДС

1 000 1 000 1 000=> поддържа първоначалния размер на капитала

1 200 =>първите 1 000 поддържат първоначалния размер на капитала

останалите 200 – с толкова капитала ще нарасне, това е прираст, доход, капитализацияМатериала е изпратен от: Руслан Петров
Изтегли материала