stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-24 10:31:13 [path_image] => /ufiles/2/147/153308/schetovodno-otchitane-prihodite-ot-prodajbi-2.png [article_excerpt] => СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ, ВЗЕМАНИЯТА И ПАРИТЕ – ТЕКУЩО И ПРЕДСТАВЯНЕТО ИМ ВЪВ ФО Съдържание: I. Въведение 1. определение на приходите 2. измерване, оценяване на приходите 3. идентифициране на операцията/сделката и критерии за признаване на приходите от обичайна дейност 4. оповестява [meta_keywords] => счетоводно,отчитане,приходите,продажби,вземанията,парите,текущо,представянето,във,съдържание [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153308 [title] => Счетоводно отчитане приходите от продажби [article_page] => 10 [article_html] =>

Чиста рентабилност = Нетна печалба (след данъчно облагане)

Нетни приходи от продажби


Note:

Във финансовия отчет тази информация се съдържа в отчета за дохода, а в някои от приложенията и справките към финансовия отчет могат да се намерят подробности, позволяващи разширяване на обема информация. Този показател характеризира ефективността на маркетинга и към него имат отношение както вътрешни, така и външни потребители на информация. От особено значение за преценяване на рентабилността на база на счетоводните данни от финансовия отчет, е пропорцията, в която предприятието разпределя печалбата за увеличение на СК и за изплащане на дивиденти.

Note:

След намиране на нетния прираст като част от общия приход, той се разпределя като дивидент за собствениците и като част, която се капитализира. Последната остава в състава на СК под форма на резерви и на нетна печалба (най-често от минали години). Това отношение вътре в нетната печалба се намира чрез

коефициентите за дивиденти = Изплатените дивиденти

Нетна печалба

(прираст, доход)

По този начин се получава представа за степента, в която доходът се е капитализирал (след като се приспадне частта, изплатена на акционерите). Познавателното значение на тази взаимовръзка се разпростира върху котировката на акциите на предприятието и върху преценките за растежа на СК, което привлича нови инвестиции от собственици и други. Освен в посочените аспекти, рентабилността на предприятието може да се погледне от познавателна счетоводна гледна точка според възможността притежаваните от предприятието общи активи да генерират доход. Познавателният интерес може да се разпростре върху равнището и динамиката на използването на общите активи и оттам върху ориентации, интересуващи ни в различни области. Тук може да се използва *^*отношението на нетната печалба. Това отношение позволява да се общите активи

прецени степента на възвръщаемост на всички реални активи, с които работи предприятието. Този показател *^* комбинира ефекти от маркетинговата и ефекти от производствената дейност, т. е. степента, в която 1 лв. общи активи води до съответна нетна печалба, е коефициент който, може да се представи:

Нетна печалба x Нетни приходи от продажби

Нетни приходи от продажби Общи активи

{норма на рентабилност} {ефект на производството}

(ефект от маркетинга) коефициент/степен на обращаемост

Всички тези неща се съдържат в цялата система от счетоводни данни.[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 10 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153308/schetovodno-otchitane-prihodite-ot-prodajbi-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153308/schetovodno-otchitane-prihodite-ot-prodajbi-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Руслан Петров [user_id] => 7268 )