stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-24 10:31:13 [path_image] => /ufiles/2/147/153308/schetovodno-otchitane-prihodite-ot-prodajbi-2.png [article_excerpt] => СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ, ВЗЕМАНИЯТА И ПАРИТЕ – ТЕКУЩО И ПРЕДСТАВЯНЕТО ИМ ВЪВ ФО Съдържание: I. Въведение 1. определение на приходите 2. измерване, оценяване на приходите 3. идентифициране на операцията/сделката и критерии за признаване на приходите от обичайна дейност 4. оповестява [meta_keywords] => счетоводно,отчитане,приходите,продажби,вземанията,парите,текущо,представянето,във,съдържание [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153308 [title] => Счетоводно отчитане приходите от продажби [article_page] => 2 [article_html] =>

Приходът е показател за актив, който се възвръща под формата на пари или вземания.

Когато говорим за капитализиране на печата – нарастване на актив от продажба и възвръщане на стойността на капитала; едновременно нарастване на актива и пасива. Приходът може да бъде третиран като счетоводен информационен поток и като паричен поток. Приходът може да бъде разглеждан и като поток от икономическа изгода (пари, парични еквиваленти, непаричен актив). Приходът може да бъде разглеждан и като паричен приход, т. е. като паричен поток, олицетворяващ икономическа изгода в парична форма.

Ако имаме вземане, няма да признаем прихода за паричен.


? има ли връзка между прихода и баланса? чистата печалба


ОПР -> превръщане в парична база -> информация за паричния поток, капитализиране на прираст, получен от приход.

Можем да говорим и за капиталови разходи; разходи, които са капитализирани


I. Бавноликвиден капитал (ДА)

II Бързоликвиден (оборотен) капитал (КА).


Всички разходи, които правим за бавноликвиден капитал, се капитализират; не отиват направо в себестойност => разходите биват капиталови и има капиталови активи – по пътя на амортизацията се възвръщат.
Лекция 21. 11. 2006г. – 8 път


Приходът е създаден в хода на обичайната дейност (основната + финансовата дейност). Къде остава инвестиционната дейност, свързана със създаването на ДА?

Обичайната дейност включва:

1) основната, без да се изключва инвестиционната

2) финансовата

Остават и други видове дейности, които също са приходи, но не влизат в обичайната дейност.

Приходът може да се означава с различни понятия:

1) продажби (показател за продажби = показател от Приходи от продажби)

2) възнаграждения

3) лихви

4) дивиденти

5) лизингови вноски

Какво е основното, за да се получи приход? Това е влизането на икономическата единица в отношения с пазара, където да предложи стоки, услуги и да получи еквивалента им. Когато говорим за приход, свързан с пазара, това е получаването на вливащи се парични потоци или икономически изгоди (парични потоци + непарични активи – вземания, бартерни сделки и други).

Приходът представлява едно очаквано икономическо положение, което да може да покрие направените разходи по себестойността на произведените стоки и услуги, т. е. да се получи възстановяване на разходваните ресурси, респективно капитали, които стигат за реализация на пазара. Приходът се явява като една възможност за прилагане на принципа на съпоставяне на реализираните през отчетния период приходи (а те фигурират в ОПР), с направените разходи, от които произхожда прихода, независимо дали те са от текущата година или от минали години. Получава се показател за приход, в ролята му на прираст. Той е извън онази част от прихода, която възвръща направените разходи. В резултат на това съпоставяне, прихода виждаме като:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 10 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153308/schetovodno-otchitane-prihodite-ot-prodajbi-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153308/schetovodno-otchitane-prihodite-ot-prodajbi-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Руслан Петров [user_id] => 7268 )