stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-24 10:31:13 [path_image] => /ufiles/2/147/153308/schetovodno-otchitane-prihodite-ot-prodajbi-2.png [article_excerpt] => СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ, ВЗЕМАНИЯТА И ПАРИТЕ – ТЕКУЩО И ПРЕДСТАВЯНЕТО ИМ ВЪВ ФО Съдържание: I. Въведение 1. определение на приходите 2. измерване, оценяване на приходите 3. идентифициране на операцията/сделката и критерии за признаване на приходите от обичайна дейност 4. оповестява [meta_keywords] => счетоводно,отчитане,приходите,продажби,вземанията,парите,текущо,представянето,във,съдържание [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153308 [title] => Счетоводно отчитане приходите от продажби [article_page] => 3 [article_html] =>

1) прираст

2) възвръщане (на активите, които са вложени, т. е. възвръща разходите)

За да се реализира един капитал трябва:

1) да осигурим капитала

2) той да работи

3) да стигне до пазара

4) да се извърши продажба

5) да се реализира приход

Елемент на финансовите отчети е прихода и разхода, а не прираста.

Note:

Приходът може да се разглежда още и във връзка с икономическия принцип, при пазарна икономика – да се осигури поддържане на капитала и получаване на печалба. Това предполага, че разходите в резултат на които е получен приход на трябва да надвишават приходите. Но това не е на база съпоставяне. Приходът още може да бъде свързан с финансово-икономическия принцип за разплащане на време и срок. Това означава, че можем да го разглеждаме като възможност за плащане в срок (на падежа) и да гарантираме имиджа на добър платец.

Всеки управленец и икономист трябва да може добре да се ориентира в информацията на финансовите отчети и да може да я прилага добре на практика.

Във финансовия отчет прирастът като част от прихода не е елемент на отчета. Той се появява в показателя печалба. Приходът във финансовия отчет се отразява нето, без ДДС. В широк смисъл, приходът включва освен приход от стоки, продукти, услуги, още лихви, дивиденти, възнаграждения от ползвани права, услуги, т. е. ако например имаме туристическа агенция, която продава автобусни билети, приходът който получава от продажбата на билетите приход ли е? Приходът се състои в комисионната, която агенцията получава, а не в общата сума на продадените билети. Комисионната е възнаграждение за извършваните услуги.

Приходът представлява освен регламентираните в специален стандарт постъпления, пари и вземания от продажби на стоки и услуги, още (приход извън обичайната дейност, а именно) - получения приход от:

1) договор за лизинг

2) дивиденти от инвестиции в асоциирани предприятия, отчитани по метода на участие в СК на асоциирани предприятия

3) застрахователни договори

4) промени в справедливата стойност на финансови инструменти

5) естествения прираст на млади животни и животни за угояване

6) добив на природни богатства и други

Note:

Това са приходи, извън приходите от обичайната дейност. Те също са регламентирани със съответните национални и международни стандарти.

Измерване и оценяване

Защо именно измерване и оценяване? Оценяването е количествено измерване с пазарни измерители, изискващо паричен измерител. С парите (оценката) мерим стойността на обектите, които имат полезност. Бихме могли да кажем каква стойност има актива чрез неговата цена. Цената е мярка на единица стойност. Никога обаче, не се покрива истинската стойност с цената, защото оценките не винаги са точни и цената варира около истинската стойност. Що е стойност? Всичко, което има полезност (всяко нещо, което носи полза) има стойност!

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 10 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153308/schetovodno-otchitane-prihodite-ot-prodajbi-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153308/schetovodno-otchitane-prihodite-ot-prodajbi-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Руслан Петров [user_id] => 7268 )