stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-24 10:31:13 [path_image] => /ufiles/2/147/153308/schetovodno-otchitane-prihodite-ot-prodajbi-2.png [article_excerpt] => СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ, ВЗЕМАНИЯТА И ПАРИТЕ – ТЕКУЩО И ПРЕДСТАВЯНЕТО ИМ ВЪВ ФО Съдържание: I. Въведение 1. определение на приходите 2. измерване, оценяване на приходите 3. идентифициране на операцията/сделката и критерии за признаване на приходите от обичайна дейност 4. оповестява [meta_keywords] => счетоводно,отчитане,приходите,продажби,вземанията,парите,текущо,представянето,във,съдържание [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153308 [title] => Счетоводно отчитане приходите от продажби [article_page] => 4 [article_html] =>

Приходите е прието да се оценяват по справедливата стойност на получената цена или сумата на вземанията, нето (чисто), от каквито и да било отстъпки – търговски или за обем, предоставени на пазара. Справедливата стойност зависи от условията на договора (договарянето) между добре информирани продавач и купувач.

Note:

Трябва да се имат предвид следните особености:

А) когато постъплението на пари и парични еквиваленти се отсрочи във времето, справедливата стойност на цената ще бъде по-ниска от номиналната й стойност. Разликата между справедливата стройност и номиналната справедлива стойност (която е стойността на парите във времето), се признава като лихва.1000 1200

справедлива справедлива

стойност стойност


От втората година трябва да се извади първата и разликата им представлява разлика между двете справедливи стойности – втората стойност трябва да се дисконтира, за да се изчислят бъдещите парични потоци във времето и да се намери сегашната стойност.

Б) когато се предлага отпускане на безлихвен кредит на купувач или се приема запис на заповед, която не носи лихва или тя носи минимална лихва, такъв договор за продажба представлява сделка за финансиране. Справедливата стойност на цената се потвърждава от дисконтираните бъдещи парични потоци. За целта се използва задължителен лихвен процент – т. нар. действащ лихвен процент. Целта е намиране на сегашната стойност на стоките и услугите.

Ако има една сделка, която е атрактивна оферта на купувача – за 40 000, до определена дата може да се изплати напълно 40 000 или е разрешен кредит за 2 години по 2000лв на месец = 24 месечни вноски, т. е. 48 000. разликата е 8 000 лв. (цена на парите).

48 000 – обща сума, която включва:

1) 40 000

2) дисконт (дисконто), (който ще изтегли тези 8 000 вътре и цената на сделката като справедлива цена си остава 40 000).

В случая 48 000 ще представлява приход за бъдещи отчетни периоди, т. е. няма да бъде признат през текущия отчетен период. Всяка вноска от 2000 лв. ще бъде съответно погашения / признаване на прихода, т. е. съответно признаване на дял от лихвата.

Особености:

Размяна на активи – подобни и разнородни: И в двата случая се осъществява сделка, от която може да се генерира печалба. Приходът се оценява по справедливата стойност на получения актив и към тази група можем да причислим бартерните сделки.

Note:

Макар и в редки случаи, ако стане замяна на подобни активи – стоки и услуги, с нетърговска цел, там би следвало да не се отчита генериране на печалба. Такива случаи обаче, са съвършено редки.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 10 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153308/schetovodno-otchitane-prihodite-ot-prodajbi-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153308/schetovodno-otchitane-prihodite-ot-prodajbi-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Руслан Петров [user_id] => 7268 )