Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводство


Отчитане на капиталите

Обща х-ка на к-ла и видове капитал.

К-ла представлява паричен израз на стойността на вложените в предприятието А-ви. Съгласно общите разпоредби на нац. счет. стандарт под А-в се разбира всеки придобит и контролиран от предприятието ресурс които на минали събития води добъдещи изгоди.Реалният А-в е разликата м/у общата Е на всички А-ви и внесения к-л. П-те представляват задълженията на предприятието, произтичащи от минали събития които задължения се погасяват или чрез V на др. А-ви или чрез възникване на нови задължения. К-ла представлява разликата м/уА-вите и П-вите.Собствен к-л =совствени А- собствени П. Привлеченият к-л е к-ла които временно се намира на разположение на предприятието и неговия размер е тоза част от имуществото което е придобито ч/з чужди средства. Чуждият к-л участва в оборота на средствата под формата на задължения за придобитото чуждо имущество или е задължение към фин. институция за временно отпуснати средства.Собст. к-л се разделя на:основен; допълнителен/запасен/; резервен/резерви/; печалба/Pr/. Основният к-л се формира при учедяване на предприятието. Той е относителнна величина и се регистрира в съда едноврем. с регистриране на предприятието. На чините за образуване на основния к-л обуславят различията при счет. отразяване: Съгласно търг. Закон при учредяване на ООД осн. к-л не може да е по- малъкот 5000000 лв. като дяловете на сътрудниците не могат да са по- малки от 10000 лв. При вписване в търговския регистър/съда/ трябва да бъде внесен най- малко 70%от к-ла като отделните сътрудници трябва да са си пратили не по- малко от 113 от дела. При АД осн. к-л се формира от емисията на акции.Когато Ад се създавачрез подписка осн. к-л не може не може да е по- малък от 100000000 лв. а когато е без подпис.-50000000 лв. За да се впише в търг. регистър в АД - да бъдат внесен най- малко 25% от осн. му к-л. Допъл. капитал се формира по решение на общо събрание на дружеството и се използва за разширяване на дейността му. Трансформира се в осн. к-л при нужда обикновено в края на годината. Допъл. к-л се набира от сътрудниците или чрез привличане на нови сътрудници. Резервен к-л позволява да се осъществява част от целевите ф-ми на осн. к-л в относителна независмост от общото иком. Състояние на предприятието и неговата финансова мощ. Резервите са строго целеви. Наличието на резерви е показателно за фин. обезпечаванена действия и рещения свър. с увелич. на осн. к-л ; увелч. на допъл. к-л; предприемане на застрахователни, предприемачески и др. видове рискове; подоценка на А-ви; покриване на загуби, соц. подпомагане и др. Някой от резервите се образуват по законодателен път, а др. по решение на ръководния орган на търг. дружество. Pr е осн. източник за формиране на осн. к-л на дружеството.

Счет. отчитане на осн. к-л(101)

Отчитането става ч/з с/ка 101 /осн. к-л- с/ката е пасивна. За да получим детайл. информ. за счет. отразяване на к-ла при изготвяне на индивидуалния сметкоплан на предприятието към с8ка 101 следва да се открият подсметки с четиризначен шифър:1011- осн. к-л непоискан;1012- осн. к-л поискан но не внесен; 1013-осн. к-л поискан и внесен. Аналитичното отчитане на с/ки се организираза да се получи инфор. за размера на дяловете наV-ки сътрудници; за увел. и намал. на дела;за върнатите дялове при напускане на съдружник; дивиденти изплащане на суми за дялове. При учредяване на търговското дружество V-ки съдружник обявява вида и размера на к-ла с които ще участва. Въз основа на тях се изготвя учредителния протокол на дружееството като данните в него трябва да получат счет. израз. ЗаV-и обявени вноски които все още не са постъпили се води с/ка за вземания от съдрудниците 426/вземани по законни делови вноски/

  1. Д-т 426

К-т 1011

  1. В рамките на 30 дн. срок се изисква внасяне на сумите ч/з изпращане на писма.

Д-т 1011

К-т 1012

  1. Когато постъпи капитала под формата на А-ви в предприятието- вноските да са ДМА или ДНА, фин.ДА, МЗ.

  2. За трансформиране на к-ла

Д-т1012

К-т1013

К-ла може да се внесе веднага с учредяване на дружеството, тогава отпада воденето на подс_ки /1011,1012,1013/ и с/ка 426. Осн. к-л на АД т.е. акционерния к-ла се формира при емисията на акции и се формира от тяхната номинална стойност, но само когато тя е по- висока от номиналната. Когато са по-висока стойност разликата м/у номиналната и продажната стойност ще се отразявят по К-т с/ка 108 / пасивна- премии свързани с дружествен к-л/


Материала е изпратен от: Марийка Станчева
Изтегли материала