stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-05 08:45:34 [path_image] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72.png [article_excerpt] => Отчитане на капиталите Обща х-ка на к-ла и видове капитал. К-ла представлява паричен израз на стойността на вложените в предприятието А-ви. Съгласно общите разпоредби на нац. счет. стандарт под А-в се разбира всеки придобит и контролиран от предприятието ресурс които на минали събития води добъдещи [meta_keywords] => отчитане,капиталите,обща,видове,капитал,представлява,паричен,израз,стойността,вложените [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153139 [title] => Счетоводство [article_page] => 43 [article_html] =>

а.) положителни

б.) отрицателни

--усановената обаг. Pr е дан. основа за облагането. Данъкът бива: данък печалба и данък за общините. Определя се с закон като % от печалбата е различна по на дан. печалба и данъка за общините. Дан. за общините се излислява като обл. Pr се с нормативно определен %. Дан. в/у Pr се определя като обл.Pr се приспадне дан. за общините. Така установената дан. основа се облага с законово установен %. Счет. отч. дан. временни разлики които възникват като задължения или вземания от - към бюджета се посочват в дан. декларация отч. се с 497. Към тази с/ка задължително трябвна да се открият: 4971- възтановими дан. временни разлики. С/ката е активна.;4972- дължими дан. временни разлики. Пасивна с/ка.Ч/з 4971 се отч. разчетте с бюджета по начислени п/з отч. период дан. временни разлики с които е увеличена дан. основа. С/ката се Д с нач. дължими дан. разлики п8з отч. период с/у К 451 и452. Ч_з 4972 се К с начислени Е-и за получаване навременни дан. разлики с/у Д 451 и 452. Така корегирания фин. Л се отч. по нататък като неразпределена Pr от минали години -123/122.

2.) Разпределяне на Pr

--когато заделяме част от Pr за образуване на осн. к-л-122/101

--когато заделяме за увеличаване на допъл. к-л-122/102

--когато заделяме за формиране на резерви-122/гр11

--в случай че п/з предодня период сме реализирали загуби, тях ще покрием за с/ка на реализираната Pr-122/121

--когато предприятието реши да разпредели дивиденти м/у съдружниците-122/425

Възможно е да не разпредилим цялата Pr т.е. да остане с салдо и да се рапредели в края на годината.

Същност на год. счет. приключване и год. счет. отчет на предприятието.

За нуждите на управлението и за удовлетворяване на инф. потребностите на конкуренти те му както и за създавене на необ. за управлението държ. информация за дейността на предприятието се налага периодично счетоводството да предствя обощена инф. за състоянието ипромените в А и П, за фин. и имущ. състояние, за пар. поток, за резултатите от цялостната дейност на предприятието. Формирането на такава обобщ. инф. се извършва ч/з прилагане на счет. способ "сводка на отчет данни". В тази връзка год. счет. отч. може да се характеризира като процес на обобщаване и преобразуване на счет. инфор. от тек. счет. отч. в насока на създаване на обобщена счет. информация за цялостната дейност на предприятието и за резултатите от тази дейност за тек. период. Според ЗС такъв период се счита 1.01.-31.12. Създаденана по такъв начин резултатно счет. инфор. се обобщава в инф. масиви, изграден по иком. еднородност и управленско предназначение. Тези масиви приемат цифрово торажение в спец. носители на инф. Такъв носител с отч. х-р е годишния счет. отч. на предприятието. От особено значение е предназначението на инф. на този отчет. За характеризиране на фин. състояния на предприятието(фин. отчет.). В счет. стандарти се формулира качествените характеристики на фин. отчети. Те биват: 1. разбираемост- това предполага , че потребит. трябва да има нормални познания по счет. и по ик. на предприятието.2. уместност- способност на инф. да влияе за вземане на реш/ия от потребит. от мин настоящи и бъдещи събития.3.надежност -полезност на инф.(достоверност).4. сравнимост-опред. и отч. на фин. резултат от сходни сделки и др. събития да се изв. по 1 последователен на/чин,както и по н/н к.е. последователност за всички други предприятия.

Подготовка и етапи на год. счет. отчет

Във вр. с год.счет. отч. приключваи следва да се изв. цялостна подготовка от стр. на гл.счет.Това изисква взем. на конкр. организация и упр.решения.;;1)-гл.счет. -следва да разработи график за год.счет.прикл.-това преполага обхващ. на отделните етапи по срокове по лица и по видове отчети.Този график се утвърждава от ръков. респек.собственика на предприятието..;;2)-- След утвържд.на план -графика е необходимо да се проведе инструктаж с МОЛ със съотв. счетоводители.;;;;3)-Подлежаща на осчет. пъвичната отче. докум. следва да бъде подготвена за обработка съгласно изискв. на ЗС;;4)-Да се предприемат необход. мерки за пълна съгласуваност на счет. етапи к.са. следва.;;а)-инвентаризиране на А и П на предпр. установяване на евентуалните различия и осчет. на тези различия;;б)-установяване на разликите от обезценкаста на мат. запаси както и резул. от надценката подоценката на ДМА на инвест. на вземанията задълже. в чуждестранн валута ;;в)- отч.на преоценъчния резерв формиран в края на год.;;;г)- разпределение и отнасяне по принадлежниост на разходите по ик. елементи отчет. през год.;;д)- разпред. и отнасяне като текущи съответна част от РБП;;е)- разпред. и отношение по принадлежност на разходите за органозация и управление --съгласно приетата от ръководството база за тези разходи;;ж)-обобщаване на разх. за деиноста и калкулирането на себест/ст на продукцията работите и условията ;;з)- заприходяване на продукц. по факт. и себест/ст в случаите когато периодично тя е била отч. по ориентировъчна себест/ст;;и)-- приключване на сметките за отч. на фин. разходи , гр 69 фин.приходи и гр79 и отнсяне на сума по сметка 123;;;к)--установяване на размера на печалбата и загуба от гр70 ;;;;л)-- установяване на оборотите сборовете и кр.салда и съставяне на оборотна ведомост на синт.и анал. с/ки ;м)--съставяне на отчет за приходите и разходите ;;н)--изгоптвяне на данъч.декларация за данъч. облагане на печалбата ;;о)-- състаявяне на год. счет. Б;;п)--съставяне на отч. за пар.поток ;;р)--съставяне на отчет за собствен капитал;;с)__съставяне на приложения към год. счет. отчет съгласно изискванията на МФ и НСИ

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 44 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Марийка Станчева [user_id] => 9312 )