stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-05 08:45:34 [path_image] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72.png [article_excerpt] => Отчитане на капиталите Обща х-ка на к-ла и видове капитал. К-ла представлява паричен израз на стойността на вложените в предприятието А-ви. Съгласно общите разпоредби на нац. счет. стандарт под А-в се разбира всеки придобит и контролиран от предприятието ресурс които на минали събития води добъдещи [meta_keywords] => отчитане,капиталите,обща,видове,капитал,представлява,паричен,израз,стойността,вложените [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153139 [title] => Счетоводство [article_page] => 44 [article_html] =>

----справка за вземаните задължените и обезпечените заеми

--справка за ДА по видове данни за отч.ст/ст,амортизация преоценка и т.н.

--справка за участие на предпр. в капиталите в друго предпри.

---справка за притежавана ценна книжа

---справка за приходите и разходите от лихви

--справка за извънредни приходи и разходи

--справка за фин.резултат

---------/----за времените дан.разлики

--------/-----заприлаганите методи на амортизация

------/---за оценката на мат.а запаси

Съгласно разпоредбите на ЗС ръковод. на предприя. изисква да се състави и отчет за нуждите на управлението на предпр. като формата и съдър. се определят орт ръководството.В него се включва инфо.за себест/ст на продук. работите и услугите за платежоспособноста на предпр. за рентабилноста и конкурентно способноста за ефек. използване на ДА в отделните деиности на предприя.

Изгортвяне проверка заверка представяне и побликуване на год.счет.отч.на предприятието

Съгласно изисква. на ЗС се предвижда ГСО да се изготви до 15.02 на съответната год.В случаите когато има поделения и се налага изгот. на сборен счет.отч.срокът се удължава до 1.03..Ако дад. предпри. имат повече от половината от акциите дялови вноски гласовете и др. срокът се удължава до 31.05.ГСО подлежи на проверка и заверка от дипломиран експерт счетоводител.За извърш.проверка последния изготвя доклад.ГСО следва да се представи на статичните органи а също така се изисква той да ес побликува,в ежедневник или в др.спец издания до 31.05

Обсъждане на ГСО в предприятието и вземане на решения по него

ГСО в АД се разглежда на общо събрание на акционерите .Там се обсъжда резултата от де/ста к.са и основите за оценйа на работата на ръковод.на друж. а от тук и за продължение или прекратяване на наговия мандат .За търсене на имущ. или наказате. отговорност съдържаща се в отчета инфо. дава основание за взем. на решения за разпределение на печалба[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 44 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153139/schetovodstvo-72-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Марийка Станчева [user_id] => 9312 )