Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Счетоводство в управлението на предприятието


Сч-во в у-нието на предпр.

Сч-вото възниква за да задово-лява неговите потребности от специфиченвид инф-ция. То е подсистема на управляващата система. Развива се непрекъсна-то в съответствие с потребностите на у-нието от счет. инф-ция.

Функции на счетоводството са контролна и информационна.

Предприятията с годишен обем на продажбите до 50хил.лв. могат да избират дали двустранно или едностранно да отчитат счетов. стопанска операция.

Сч-вото е сложна с-ма с вероят-ностен х-р, смаорганизираща се и затворена. Принципите са: обективност, свързаност, дина-мичност, цялостност, единство на причина и следствие, съпо-ставимост и обратна връзка.

Има три изисквания на у-нието към качеството на сч-вото, които са: срочност, бързина, оперативност и гъвкавост. На практика сч-вото не работи за себеси, а за да дава инф-ция на управленските органи в пред-приятието, а също и за външни потребители.

По смисъла на Закона за сч-вото чл.1 ал.2 предприятията са:

а/ търговец е всяко ФЛ или ЮЛ, което извършва по занятие някои от посочените в закона сделки /чл.1ал.1 от ЗС/

б/ ФЛ- лицата, които извършват услуги с личен труд или упраж-няват свободна професия

в/ ЮЛ, които се са търговски – това са ЮЛ с нестопанска цел, сдружения и фондации, както и политически партии.

г/ неперсонифицираните др-ва, чийто правен режим се урежда в гл.ХV на Закона за задълженията и договорите.

Формулираните в новия ЗС основни принципи са: принципът на текущото начисляване, принципът на действащото предприятие. Освен тях сч-вото се осъществява при спазването още на принципите: предпазли-вост, съпоставимост м/у приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата и запазване при възможност на счетоводната политика.

Класификацията на документите е – първични, вторични и счетоводни регистри.

Първичните документи са обо-собени в 2 групи:

А/ І-гр – документи адресирани до др. предприятия или ФЛ. Те съдържат следните реквизити – наименование и № на докум, дата на издаване и място, наименование и адрес на предприятие-то издател и получател на доку-мента, Булстат на издател и получател, основания, предмет, натурално и ст/стно изражение на стоп.операция, съставил и получател, подпис на лицата отговарящи за стоп.операция

Б/ ІІ гр. – счетов.документи, които засягат само дейността на предприятието – наименование и № на документа, 3-те имена на съставителя, основания, предмет, натурално и ст/стно израже-ние на стоп.операции, подпис на лицата отговорни за осъществяването на стоп.операция

Оторизиран да състави Годишния финансов отчет е Гл. Сч-тел, който е трудово правно лице. Също от счетов. къща, което е регистрирано по ТЗ и е зависим финансов одит. В чл.38 от ЗС са определени изискванията за образование и професионален опит и стаж на лицата, които съставят годишния финансов отчет.


Материала е изпратен от: Кольо Димов
Изтегли материала